spe­cial Ochii, din copilărie până la bătrâneţe

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Vă­zul es­te, poa­te, cel mai pre­ţi­os din­tre sim­ţuri. Da­to­ri­tă ochi­lor acu­mu­lăm 80% din­tre cu­noștin­ţe­le noas­tre des­pre me­di­ul încon­ju­ră­tor, cu aju­to­rul lor pu­tem ci­ti și scrie, pre­cum și înde­plini o mul­ti­tu­di­ne de alte ac­ti­vi­tă­ţi co­ti­di­e­ne. Toc­mai de ace­ea ochi­ul, or­gan pe cât de com­plex, pe atât de sen­si­bil și vul­ne­ra­bil, ar me­ri­ta din par­tea noas­tră o per­ma­nen­tă aten­ţie și îngrijire. Din pă­ca­te, nu de pu­ţi­ne ori, abia când nu mai func­ţi­o­nea­ză așa cum sun­tem obișnu­i­ţi, ne dăm se­a­ma cât de pu­ţin ne-am ocu­pat de să­nă­ta­tea ochi­lor. Află în con­ti­nua­re ce ai de fă­cut ca să pre­vii per­spec­ti­ve­le sum­bre ale unor afec­ţi­uni ma­jo­re, ca­re ţi-ar pu­tea întu­ne­ca ve­de­rea și cum să le tra­te­zi da­că te con­frun­ţi cu ele de­ja.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.