Con­tro­lul of­tal­mo­lo­gic es­te sal­va­tor

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Fri­ca de doc­tor îi du­ce pe unii până aproa­pe de sta­di­ul de or­bi­re. Prac­tic, cea mai ma­re greșe­a­lă pe ca­re o po­ţi fa­ce în ce­ea ce pri­vește să­nă­ta­tea ve­de­rii es­te să nu mer­gi la me­dic. Te între­bi la ce bun să te pre­zin­ţi la of­tal­mo­log, de vre­me ce ve­zi bi­nișor și nu te su­pă­ră ochii? Răs­pun­sul ni-l dă dr. Andre­ea Flo­rian, me­dic spe­cia­list of­tal­mo­lo­gie, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na: „Con­sul­tul și con­tro­lul of­tal­mo­lo­gic pe­ri­o­dic sunt re­co­man­da­te pen­tru a preîntâmpi­na even­tua­le­le afec­ţi­uni, cât și pen­tru a ur­mări ele­men­te pa­to­lo­gi­ce pre­e­xis­ten­te. Se pot de­pis­ta vi­cii de re­frac­ţie, ca­ta­rac­ta, glau­co­mul, re­ti­no­pa­ti­i­le dia­be­ti­ce și mul­te alte­le.“

Așa­dar, un diag­nos­tic prompt și un tra­ta­ment înce­put din timp pot însem­na di­mi­nua­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a pro­ble­me­lor ocu­la­re pe ter­men lung. În afa­ra vi­zi­te­lor pe­ri­o­di­ce la of­tal­mo­log, e im­por­tant să so­li­ci­ţi un con­sult of­tal­mo­lo­gic ori de câte ori se­si­ze­zi ur­mă­toa­re­le: scă­de­rea acu­i­tă­ţii vi­zua­le; lu­mi­ni­ţe, punc­te întu­ne­ca­te sau pe­te ce­nușii în câmpul vi­zual; du­reri ocu­la­re; ve­de­re înce­ţoșa­tă; dis­con­fort per­sis­tent la ni­ve­lul ochi­lor (sen­za­ţia de corp străin, us­tu­ri­mi ori ar­suri).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.