Ce­le mai bu­ne pre­pa­ra­te

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

✹ In­fu­zie sim­plă: o lin­gu­ri­ţă de plan­tă us­ca­tă și mă­run­ţi­tă, la 200 ml de apă clo­co­ti­tă, lași aco­pe­rit timp de 5 mi­nu­te.

✹ In­fu­zie com­bi­na­tă: pui 3-4 lin­guri de ver­bi­nă mă­run­ţi­tă la ma­ce­rat în 500 ml de apă, timp de 8-10 ore, du­pă ca­re fil­tre­zi și lași de­o­par­te par­tea li­chi­dă; fi­er­bi plan­ta ră­ma­să du­pă fil­tra­re în altă ju­mă­ta­te de li­tru de apă, timp de 5 mi­nu­te, du­pă ca­re lași să se ră­ce­as­că și fil­tre­zi; în fi­nal, ames­teci ce­le do­uă ex­trac­te, ob­ţi­nând apro­xi­ma­tiv un li­tru de pre­pa­rat.

✹ Ma­ce­rat: 3 lin­gu­ri­ţe de plan­tă la 400 ml apă re­ce, lași la ma­ce­rat, iar du­pă 12 ore fil­tre­zi; se bea de-a lun­gul unei zi­le.

✹ Pul­be­re: se ob­ţi­ne prin mă­ci­na­re cât mai fi­nă cu râșni­ţa elec­tri­că de ca­fea; de­po­zi­ta­rea pul­be­rii de ver­bi­nă se fa­ce în bor­ca­ne de sti­clă închi­se er­me­tic, în lo­curi întu­ne­coa­se și reci, pe o pe­ri­oa­dă de ma­xi­mum 2 săp­tă­mâni, de­oa­re­ce ulei­u­ri­le sa­le vo­la­ti­le se eva­po­ră foar­te ra­pid.

✹ Tinc­tu­ră: pui 20 de lin­guri de pul­be­re de ver­bi­nă într-un bor­can, pes­te ca­re adau­gi 500 ml al­cool ali­men­tar de 50 de gra­de; închi­zi bor­ca­nul er­me­tic și lași la ma­ce­rat timp de do­uă săp­tă­mâni, într-un loc căl­du­ros, du­pă ca­re stre­cori și tra­gi tinc­tu­ra re­zul­ta­tă în sti­clu­ţe mici, închi­se la cu­loa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.