Verbina ţi­ne min­tea tână­ră

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

La noi i se mai spu­ne spor­nic sau ve­ro­ni­că și se cu­le­ge în iu­lie și au­gust, când es­te înflo­ri­tă și când are ma­xi­mul ca­li­tă­ţi­lor te­ra­peu­ti­ce. Se fo­lo­sește doar par­tea ae­ria­nă. Me­di­ci­na po­pu­la­ră sus­ţi­ne că, da­că apuci să cu­le­gi plan­ta înain­te de as­fin­ţi­tul soa­re­lui, nu te mai doa­re ca­pul tot anul.

Sus­ţi­ne sis­te­mul ner­vos

Stu­dii fă­cu­te de neu­ro­lo­gi în ul­ti­mii ani au con­sta­tat că pre­pa­ra­te­le pe ba­ză de ver­bi­nă con­tri­bu­ie la sto­pa­rea de­gra­dă­rii ce­lu­le­lor sis­te­mu­lui ner­vos, de­gra­da­re cau­za­tă mai ales de înain­ta­rea în vârstă. Tra­ta­men­te­le cu ver­bi­nă scad ris­cul de Alzhei­mer, aju­tă în caz de pi­er­deri de me­mo­rie sau la­bi­li­tă­ţi psi­hi­ce, com­bat de­men­ţa. Verbina se ad­mi­nis­tre­a­ză, în aces­te ca­zuri, mai ales sub for­mă de tinc­tu­ră, câte 4 lin­gu­ri­ţe/zi, în cu­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.