Un iaurt pe zi pen­tru di­ges­tie per­fec­tă

Nu are doar gust plă­cut, ci și va­lori nu­tri­ţi­o­na­le ca­re îl tran­sfor­mă într-un ali­ment ide­al pen­tru să­nă­ta­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Deși iaur­tul es­te cu­nos­cut și con­su­mat încă din Anti­chi­ta­te, oa­me­nii de ști­in­ţă au des­co­pe­rit abia la înce­pu­tul ani­lor 1900 de ce es­te să­nă­tos să con­su­măm re­gu­lat acest ali­ment: da­to­ri­tă cul­tu­ri­lor de bac­te­rii vii pe ca­re le con­ţi­ne. De bac­te­rii știm că tre­bu­ie să ne fe­rim, căci ne fac rău. Dar acest lu­cru nu e va­la­bil pen­tru mi­croor­ga­nis­me­le din iaurt, nu­mi­te pro­bi­o­ti­ce. Aces­te bac­te­rii nu sunt dău­nă­toa­re pen­tru or­ga­nism, dim­po­tri­vă, pre­zen­ţa fer­men­ţi­lor lac­tici în sta­re vie ne adu­ce mul­te be­ne­fi­cii.

Bac­te­rii pri­e­te­noa­se

Iaur­tul se ob­ţi­ne prin fer­men­ta­ţia lap­te­lui, pro­ce­deu re­a­li­zat cu aju­to­rul unor bac­te­rii, pre­cum Lac­to­ba­cil­lus (lac­to­ba­cil­lus bul­ga­ri­cus, lac­to­ba­cil­lus aci­dop­hi­lus, L. ani­ma­lis and L. ca­sei) și Strep­to­coc­cus ther­mop­hi­lus. Iaur­tu­ri­le mai con­ţin și un alt tip de bac­te­rie, nu­mi­tă Bi­fi­do­bac­te­ri­um (bi­fi­dus) – es­te o bac­te­rie uni­că, sin­gu­ra ca­re poa­te fi gă­si­tă doar în or­ga­nis­mul uman, și pe ca­re o pri­mim o da­tă cu lap­te­le ma­mei.

Aliat ines­ti­ma­bil

Con­su­mat zil­nic, iaur­tul îmbu­nă­tă­ţește di­ges­tia și tran­zi­tul in­tes­ti­nal, cu­ră­ţă or­ga­nis­mul de sub­stan­ţe­le to­xi­ce, aju­tă la men­ţi­ne­rea echi­li­bru­lui flo­rei in­tes­ti­na­le și, nu în ulti­mul rând, pre­vi­ne apa­ri­ţia con­sti­pa­ţi­ei și ţi­ne pof­ta de mânca­re sub con­trol, fi­ind un ali­ment hră­ni­tor, per­fect când ţii di­e­tă. Așa­dar, ai su­fi­ci­en­te mo­ti­ve să sa­vu­re­zi mă­car un bor­că­nel de iaurt în fi­e­ca­re zi. Ale­ge iaur­turi sim­ple (nu dulci), ca­re con­ţin cul­turi vii și mă­nâncă-le ca ata­re sau cu fruc­te, mi­e­re, se­min­ţe.

Alte ali­men­te bo­ga­te în pro­bi­o­ti­ce sunt sa­na, che­fi­rul, brânza fer­men­ta­tă de vaci, var­ză mu­ra­tă.

Stu­di­i­le au ară­tat că un con­sum re­gu­lat de iaurt con­tri­bu­ie la re­du­ce­rea co­les­te­ro­lu­lui și întă­rește sis­te­mul imu­ni­tar al or­ga­nis­mu­lui poa­te nu știai, dar 70% din imu­ni­ta­tea or­ga­nis­mu­lui es­te asi­gu­ra­tă de in­tes­ti­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.