Mi­turi de­mon­ta­te des­pre sex

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Se­xul fa­ce bi­ne ori­cui! Ne­mul­ţu­mi­ri­le acu­mu­la­te în ace­as­tă zo­nă a exis­ten­ţei in­di­vi­dua­le pot avea re­per­cu­si­uni se­ri­oa­se asu­pra ca­li­tă­ţii vi­e­ţii, de ace­ea es­te atât de im­por­tant să ne sim­ţim bi­ne și sa­tis­fă­cu­ţi și pe plan se­xual. Pen­tru că o via­ţă in­ti­mă or­do­na­tă înse­am­nă de fapt să­nă­ta­te, e bi­ne de ști­ut ca­re sunt as­pec­te­le ce­le mai im­por­tan­te le­ga­te de re­la­ţi­i­le de amor și ce pu­tem fa­ce pen­tru a ne de­cla­ra fe­ri­ci­ţi din acest punct de ve­de­re.

Nu faci ca­să bu­nă cu ruși­nea

Din ne­fe­ri­ci­re, ro­mânii sunt cam­pi­oni la ca­pi­to­lul lip­sa edu­ca­ţi­ei se­xua­le. Asta nu du­ce doar la apa­ri­ţia unor pro­ble­me se­ri­oa­se le­ga­te de sar­cini ne­do­ri­te sau bo­li cu tran­smi­te­re se­xua­lă, ci și la im­po­si­bi­li­ta­tea de a dis­cu­ta des­chis des­pre as­pec­te ce ţin de sex. Sunt stu­dii ca­re ne si­tue­a­ză pe pri­me­le lo­curi în pri­vin­ţa frec­ven­ţei ac­te­lor de amor, însă când vi­ne vor­ba des­pre a re­cu­noaște cât de im­por­tant es­te se­xul în via­ţa lor, ro­mânii nu sunt prin­tre ce­le mai in­te­re­sa­te po­poa­re de via­ţa in­ti­mă. Bu­năoa­ră, doar 60% din­tre băr­ba­ţi și 46% din­tre fe­mei re­cu­nosc fap­tul că via­ţa in­ti­mă ocu­pă un loc im­por­tant în exis­ten­ţa lor.

Ce pi­er­dem și nu știm

Se­xul es­te unul din­tre ce­le trei su­bi­ec­te, pe lângă moar­te sau bani, des­pre ca­re ro­mâni­lor nu le pla­ce să dis­cu­te în ni­cio împre­ju­ra­re. E tim­pul să tra­te­zi acest as­pect al vi­e­ţii cu mai mul­tă des­chi­de­re și înţe­lep­ci­u­ne. Ca să alun­găm sfia­la și idei­le pre­con­ce­pu­te, am de­mon­tat în con­ti­nua­re câte­va mi­turi ce­le­bre.

ORGASMUL FE­MEI­LOR, GREU DE OBŢINUT

Se vor­bește des­pre el ca des­pre Fa­ta Mor­ga­na. Toa­tă lu­mea a au­zit de orgasmul fe­mi­nin, însă nu mul­te sunt ce­le ca­re îl ex­pe­ri­men­te­a­ză. Stu­di­i­le spun că apro­xi­ma­tiv 32% din­tre doam­ne au or­gasm în tim­pul unui act se­xual, în vre­me ce une­le nu au ajuns ni­ci­o­da­tă la cli­max. To­tuși, es­te o cer­ti­tu­di­ne că, spre de­o­se­bi­re de băr­ba­ţi, fe­mei­le au ne­voie de mai mult timp (10-20 de mi­nu­te) pen­tru a ur­ca pe ce­le mai înal­te cul­mi ale plă­ce­rii. To­to­da­tă, mai bi­ne de 75% din­tre fe­mei au ne­voie de sti­mu­la­re cli­to­ri­dia­nă pen­tru a ajun­ge la cli­max, iar mul­ţi băr­ba­ţi nu cu­nosc însem­nă­ta­tea cli­to­ri­su­lui, ace­as­tă zo­nă atât de im­por­tan­tă și cu atât de mul­te ter­mi­na­ţii ner­voa­se fi­ind o enig­mă pen­tru ei.

MĂ­RI­MEA CHIAR NU CONTEAZĂ

Sta­tis­ti­ci­le spun că apro­xi­ma­tiv 85% din­tre băr­ba­ţi nu sunt mul­ţu­mi­ţi de di­men­si­u­ni­le pe­ni­su­lui și nu se simt con­for­ta­bil din acest mo­tiv. To­tuși, doar un pro­cent foar­te scă­zut de fe­mei au o pro­ble­mă din acest punct de ve­de­re, și asta pen­tru că sti­mu­la­rea cli­to­ri­dia­nă, atât de im­por­tan­tă pen­tru ob­ţi­ne­rea or­gas­mu­lui, nu are le­gă­tu­ră cu lun­gi­mea pe­ni­su­lui.

În ju­rul se­xu­lui se învârt mul­te mi­turi și te­o­rii, ca­re mai de ca­re mai in­te­re­san­te sau amu­zan­te. Mul­te din­tre ele nu de­pășesc sta­di­ul de le­gen­dă, alte­le sunt ade­vă­ruri cu ca­re ne con­frun­tăm cu to­ţii la un mo­ment dat.

VIA­ŢA SE­XUA­LĂ NU SE TERMINĂ LA ME­NO­PAU­ZĂ

Cre­din­ţa ge­ne­ra­lă es­te că in­sta­la­rea me­no­pau­zei adu­ce du­pă si­ne și înce­ta­rea ori­că­rei ac­ti­vi­tă­ţi se­xua­le. Însă, în ce­ea le pri­vește pe fe­mei, tre­ce­rea ani­lor și apro­pi­e­rea de vârsta a treia nu le afec­te­a­ză în foar­te ma­re mă­su­ră din punct de ve­de­re se­xual. Sin­gu­ra ne­plă­ce­re es­te cau­za­tă de fap­tul că me­no­pau­za sca­de dra­ma­tic pro­du­ce­rea es­tro­ge­nu­lui, hor­mo­nul ca­re aju­tă la lu­bri­fi­e­rea va­gi­nu­lui și la de­cla­nșa­rea „do­rin­ţei“, însă acest lu­cru se poa­te re­zol­va cu o di­e­tă echi­li­bra­tă și ge­luri ca­re se fo­lo­sesc în tim­pul ac­tu­lui se­xual. Un plus al aces­tei pe­ri­oa­de îl re­pre­zin­tă con­for­tul pe ca­re îl dă lip­sa gri­ji­lor fa­ţă de o sar­ci­nă ne­do­ri­tă, sau fap­tul că alte pri­o­ri­tă­ţi și ne­voi (co­pii, ca­ri­e­ră, ca­să) e po­si­bil să-și mai fi pi­er­dut din im­por­tan­ţă, lă­sând mai mult spa­ţiu vi­e­ţii in­ti­me.

Pen­tru că se de­pu­ne pe ar­te­re și îngreu­nea­ză cir­cu­lația sânge­lui, co­les­te­ro­lul poa­te du­ce la apa­riția dis­fun­cți­i­lor erec­ti­le. De ace­ea, și nu doar de ace­ea, es­te bi­ne ca va­lo­ri­le sa­le să nu de­pășe­as­că 200 mg/dl.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.