De de­cor și de să­nă­ta­te

Sunt în ca­sa noas­tră obi­ec­te pe ca­re le fo­lo­sim zi de zi, alte­le doar ne înfru­mu­se­ţe­a­ză lo­cu­in­ţa, fă­ră să ai­bă un rol prac­tic. Noi îţi pro­pu­nem câte­va de­co­ra­ţi­uni pe cât de ară­toa­se, pe atât de uti­le pen­tru sta­rea de bi­ne.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Obișnu­im să cum­pă­răm di­ver­se fle­a­curi din sim­plul mo­tiv că ni se par atră­gă­toa­re: co­vo­rașe, per­ni­ţe, va­ze, ta­blo­uri, sta­tue­te. În timp ce aces­tea ne bu­cu­ră nu­mai pri­vi­rea, anu­mi­te obi­ec­te au da­rul de a schim­ba în bi­ne pe lângă as­pec­tul ex­te­ri­or al încă­pe­rii în ca­re se află, și sta­rea de să­nă­ta­te a ce­lor ca­re pe­trec timp în pre­aj­ma lor. Ia­tă ce să cau­ţi când vrei să faci o achi­zi­ţie ca­re să me­ri­te to­ţi ba­nii!

Un aro­ma­ti­zor

Aro­me­le îţi sunt de ma­re aju­tor în lup­ta cu stre­sul, obo­se­a­la cro­ni­că, du­re­ri­le de cap, aler­gi­i­le, ast­mul, pro­ble­me­le res­pi­ra­to­rii. E lu­cru de­mon­strat că într-o sin­gu­ră oră un spa­ţiu poa­te fi nu doar plă­cut par­fu­mat, ci și igi­e­ni­zat cu aju­to­rul unei lăm­pi de aro­ma­te­ra­pie. Le gă­sești de cum­pă­rat sau po­ţi fo­lo­si pur și sim­plu ulei­u­ri­le esen­ţia­le ca ata­re, pi­cu­rându-le în di­ver­se lo­curi din ca­să. Da­că pre­feri esen­ţe­le flo­ra­le, tre­bu­ie să știi că ele sunt o ar­mă an­tis­tres ex­ce­len­tă, in­di­fe­rent că vor­bim des­pre tei, la­van­dă, lă­cră­mi­oa­re, vi­o­le­te sau ia­so­mie. Iar par­fu­mul fin al tran­da­fi­ri­lor are un efect pro­fund re­la­xant, te aju­tă să ador­mi ușor și să vi­se­zi fru­mos, tre­zin­du-te mai odih­nit. În caz de aler­gii sau pro­ble­me res­pi­ra­to­rii, e bi­ne să op­te­zi pen­tru ulei­uri esen­ţia­le de brad, pin, eu­ca­lipt, ie­nu­păr – aces­tea au efect des­con­ges­ti­o­nant și an­ti­bac­te­rian.

O lam­pă de sa­re

Pe lângă fap­tul că es­te as­pec­tu­oa­să, iar pre­zen­ţa ei în dor­mi­tor cre­e­a­ză o at­mos­fe­ră in­ti­mă, ro­man­ti­că, lam­pa cu sa­re eli­be­re­a­ză în aer ioni ne­ga­ti­vi, ca­re se gă­sesc din abun­den­ţă în sa­li­ne, pă­duri, râuri și com­bat po­lua­rea din aer. Are efec­te ex­traor­di­na­re asu­pra sis­te­mu­lui res­pi­ra­tor, fi­ind re­co­man­da­tă mai ales ce­lor ca­re su­fe­ră de aler­gii, astm, dar și imu­ni­ta­te slă­bi­tă sau tul­bu­rări de somn. Po­ţi păs­tra una și în ca­me­ra co­pi­lu­lui sau în încă­pe­rea în ca­re func­ţi­o­nea­ză te­le­vi­zo­rul, cal­cu­la­to­rul sau cup­to­rul cu mi­cro­un­de, căci reușește să anu­le­ze ra­dia­ţi­i­le elec­tro­mag­ne­ti­ce emi­se de aces­tea.

Di­ver­se cris­ta­le

Pu­te­rea pro­tec­toa­re a cris­ta­le­lor es­te cu­nos­cu­tă de mii de ani. Un ast­fel de cris­tal pre­zent în lo­cu­in­ţa ta re­zo­nea­ză cu ener­gia pe ca­re o emi­ţi și îţi ofe­ră din ener­gia vin­de­că­toa­re a Pă­mântu­lui. Une­le sunt foar­te mici și pot fi pur­ta­te drept amu­le­te, alte­le fo­lo­si­te drept obi­ec­te de de­cor. Cuar­ţul roz, de exem­plu, e bi­ne să-l păs­tre­zi în dor­mi­to­rul con­ju­gal, pe nop­ti­e­ră sau chiar sub per­nă. Cu­nos­cut drept pia­tra dra­gos­tei, atra­ge iu­bi­rea în via­ţa ta, îţi adu­ce echi­li­bru emo­ţi­o­nal, pa­ce in­te­ri­oa­ră. Spo­rește și ar­mo­nia în cu­plu, fi­de­li­ta­te, uni­ta­te, spo­rește înţe­le­ge­rea și atașa­men­tul din­tre par­te­neri.

Anu­mi­te plan­te

Se spu­ne că lă­săm în ca­se­le noas­tre o am­pren­tă ener­ge­ti­că, ce­ea ce înse­am­nă că, atunci când sun­tem su­pă­ra­ţi, plângem sau ne cer­tăm, toa­te aces­te ener­gii ne­ga­ti­ve se acu­mu­le­a­ză. Ei bi­ne, le pu­tem eli­mi­na foar­te sim­plu, cu aju­to­rul sal­vi­ei, fo­lo­si­tă din vre­muri stră­ve­chi în ca­drul unor ri­tua­luri de pu­ri­fi­ca­re. Ai ne­voie doar de câte­va frun­ze de salvie us­ca­te, pe ca­re să le lași să ar­dă, iar fu­mul să se răs­pânde­as­că prin ca­să. Exis­tă și plan­te de apar­ta­ment des­pre ca­re se spu­ne că atrag ener­gii tă­mă­du­i­toa­re, pre­cum bam­bu­sul, cri­nul alb, roz­ma­ri­nul, bon­sai­ul sau men­ta.

Con­form prin­ci­pi­i­lor feng-shui, e bi­ne să atârni un­de­va în ca­să ori pe bal­con clo­poței de vânt. Clin­che­tul lor es­te de bun au­gur și te pă­zește de ener­gi­i­le ne­ga­ti­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.