A înce­put din nou să me­ar­gă cu dis­cul POLARIS

Sanatatea de Azi - - FRUMUSEŢE -

Din cau­za unei dis­lo­cări a glez­nei pi­ci­o­ru­lui drept, du­pă trei săp­tă­mâni de tra­ta­ment prin te­ra­pie fi­zi­că, în ca­bi­ne­tul spe­cia­lis­tu­lui in­ter­nist-car­di­o­log Mi­li­ca Ni­ko­lić Žuža din Ze­mun, a in­trat un băiat de do­uă­zeci și trei de ani în com­pa­nia ta­tă­lui și fra­te­lui său. Tână­rul avea du­reri mari, pi­ci­o­rul i-a fost um­flat și nu a pu­tut să me­ar­gă. Pi­ci­o­rul era fi­xat în ate­lă gip­sa­tă.

I-AM spă­lat glez­na, m-am ui­tat la re­zul­ta­te­le ra­di­o­gra­fi­ei și i-am dat un disc POLARIS drept te­ra­pie me­di­ca­lă su­pli­men­ta­ră. Du­pă cinci zi­le băia­tul con­du­cea mași­na. Toa­tă lu­mea a fost ui­mi­tă. Nu es­te aces­ta un ma­re suc­ces? Umflă­tu­ri­le și he­ma­toa­me­le au dis­pă­rut - spu­ne dr. Ni­ko­lić Žuža. – De­oa­re­ce prac­tic car­di­o­lo­gia, re­co­mand dis­cul POLARIS ce­lor ca­re au ten­si­u­ne ar­te­ria­lă ri­di­ca­tă, să-l fo­lo­se­as­că du­pă re­gu­li­le pro­pu­se, fo­lo­sin­du-l pen­tru toa­te chak­re­le pe rând în fi­e­ca­re zi. E ne­voie să tre­a­că și un anu­mit timp. Inter­lo­cu­toa­rea noas­tră ne-a spus că a au­zit des­pre acest mi­ra­cu­los dis­po­zi­tiv din re­vis­ta noas­tră și foar­te re­pe­de a înce­put să îl re­co­man­de pa­ci­e­nți­lor. Su­bli­nia­ză că de­ja are răs­pun­suri po­zi­ti­ve le­ga­te de ră­ce­a­lă, tu­se, bro­nși­tă, ar­tri­tă reu­ma­toi­dă, le­zi­uni du­pă an­tre­na­men­te (întin­de­rea ten­doa­ne­lor, ar­ti­cu­lații spi­na­le, le­zi­uni ale co­loa­nei ver­te­bra­le)... Dis­cul POLARIS a ară­tat re­zul­ta­te bu­ne împo­tri­va bo­li­lor neu­ro­lo­gi­ce, de exem­plu, la neu­ri­tă a că­rui tra­ta­ment es­te ex­trem de di­fi­cil, apoi la îmbu­nă­tăți­rea stă­rii de să­nă­ta­te a pa­ci­e­nți­lor cu scle­ro­ză mul­ti­plă, ș.a. POLARIS es­te un mi­ra­col pen­tru să­nă­ta­te, ca­re, fă­ră ni­cio sur­să de ali­men­ta­re, în foar­te scurt timp, lan­se­a­ză flu­xuri de ener­gie în or­ga­nism, sti­mu­lând-l până la au­to-vin­de­ca­re – con­si­de­ră Dr. Di­no To­mić, m. spec. ob­ste­tri­că-gi­ne­co­lo­gie. Timp de mai mult de do­uă de­ce­nii, in­ter­lo­cu­to­rul nos­tru a stu­diat po­si­bi­li­ta­tea tra­ta­men­te­lor în afa­ra me­di­ci­nei cla­si­ce.

Eli­mi­nă efec­te­le ne­ga­ti­ve

Mul­te lu­mea ne-a spus că at­mos­fe­ra în ca­să sau la lo­cul de mun­că es­te mai re­la­xa­tă și mai să­nă­toa­să, de când dețin acest dis­po­zi­tiv. Unii nu vor să bea apă da­că nu au ener­gi­zat-o mai înain­te cu dis­cul POLARIS. Ce­le mai im­por­tan­te sunt, to­tuși in­for­mați­i­le cu pri­vi­re la să­nă­ta­tea noas­tră. Un nu­măr ma­re de ex­pe­ri­e­nțe po­zi­ti­ve ale uti­li­za­to­ri­lor dis­cu­lui Polaris s-au ară­tat în do­me­ni­ul său larg de uti­li­za­re. S-a ară­tat foar­te bun la tra­ta­rea nu­me­roa­se­lor bo­li pre­cum sunt: mi­gre­ne, pro­ble­me gi­ne­co­lo­gi­ce și uro­lo­gi­ce, sin­dro­mul PMS, me­no­pau­ză, ste­ri­li­ta­te, obe­zi­ta­te, slă­bi­rea li­bi­do­u­lui și a po­te­nței, con­sti­pație și pro­ble­me in­tes­ti­na­le, he­mo­roi­zi, du­reri de spa­te și du­reri ar­ti­cu­la­re, pro­ble­me car­dia­ce și pul­mo­na­re, tul­bu­rări ale glan­dei ti­roi­de, si­nu­zi­tă și schim­bări de dis­po­ziție, etc. Boa­la es­te o con­se­ci­nță inu­ti­lă față de noi înși­ne. Omul es­te năs­cut să fie să­nă­tos și din res­pect față de el însuși, are ne­voie ca or­ga­nis­mul său să fun­cți­o­ne­ze im­pe­ca­bil atât din punct de ve­de­re fi­zic cât și din cel psi­hic - spu­ne dr. Di­no To­mić.

Mi­li­ca Ni­ko­lić Žuža

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.