6 mo­ti­ve să ale­gi far­du­ri­le mi­ne­ra­le

De ce sunt mai bu­ne de­cât cele con­sa­cra­te? Unul din­tre avan­ta­je este că au în com­po­zi­ţie mul­te in­gre­di­en­te mi­ne­ra­le, adi­că na­tu­ra­le. Dar nu este sin­gu­rul ar­gu­ment în fa­voa­rea lor.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Epo­si­bil să fi cum­pă­rat de­ja un ast­fel de pro­dus întâmplă­tor, nești­ind că este vor­ba de un fard mi­ne­ral. Da­că nu, le po­ţi cău­ta pe raf­tu­ri­le ma­ga­zi­ne­lor. E vor­ba de far­duri ca­re nu con­ţin mul­te sub­stan­ţe chi­mi­ce și in­gre­di­en­te no­ci­ve pre­zen­te, de mul­te ori, în far­du­ri­le obișnu­i­te și mai ales în cele foar­te ief­ti­ne. Dar să ve­dem ca­re sunt, pe larg, mo­ti­ve­le pen­tru a le fo­lo­si.

Asi­gu­ră pro­tec­ţie so­la­ră

În ge­ne­ral, pro­du­se­le pen­tru co­pii con­ţin aces­te fil­tre mi­ne­ra­le ca­re ţin pi­ept ra­ze­lor no­ci­ve. Dar le re­gă­sim și în fon­duri de ten, adu­cându-ne pe lângă aco­pe­ri­re im­pe­ca­bi­lă și pro­tec­ţie UV.

Nu iri­tă

Aces­te far­duri nu con­ţin in­gre­di­en­te ca­re pot iri­ta pi­e­lea sau înfun­da po­rii. Mi­ne­ra­le­le sunt ale­se cu gri­jă pen­tru a nu afec­ta în ni­ci­un fel te­nul, ba chiar îţi aduc o sen­za­ţie de con­fort și sen­ti­men­tul că pi­e­lea e să­nă­toa­să.

Sunt pri­e­te­noa­se cu pla­ne­ta

Da­că ma­chia­jul tra­di­ţi­o­nal se des­com­pu­ne greu în na­tu­ră, pul­be­ri­le mi­ne­ra­le sunt pri­e­te­noa­se din punct de ve­de­re eco­lo­gic, fac par­te din na- tu­ră și nu o su­fo­că sau îngreu­nea­ză atunci când ajung la gu­noi.

Este un ma­chiaj si­gur

Pur și sim­plu fa­ce bi­ne pi­e­lii. Este unul din­tre cele mai si­gu­re ti­puri de ma­chiaj pe ca­re le po­ţi pur­ta, de­oa­re­ce con­ţi­ne agen­ţi an­ti­mi­cro­bi­eni na­tu­ra­li. Ba mai mult, la­să pi­e­lea să res­pi­re, nu blo­che­a­ză po­rii și nu pro­voa­că erup­ţii. Mi­ne­ra­le­le cal­me­a­ză și pre­vin iri­ta­rea, ames­te­cându-se fă­ră pro­ble­me cu se­bu­mul pi­e­lii. Este ide­al chiar și atunci când te­nul este pre­dis­pus la erup­ţii cu­ta­na­te sau este sen­si­bil (pen­tru că nu con­ţin par­fu­muri, ulei­uri sau con­ser­van­ţi).

Sunt per­fec­te pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de pi­e­le

Nu con­te­a­ză ce tip de ten ai, îngri­ji­rea mi­ne­ra­lă este hi­poa­ler­ge­ni­că și func­ţi­o­nea­ză chiar da­că ai te­nul gras, adu­când acea lu­mi­no­zi­ta­te fer­me­că­toa­re pi­e­lii.

Au un ter­men de ga­ran­ţie mai ma­re

Pen­tru că sunt an­ti­bac­te­ri­e­ne, au o du­ra­tă mai lun­gă de con­ser­va­re. Pur și sim­plu, bac­te­ri­i­le nu se pot cu­i­bări în ele și atunci re­zis­tă mai mult timp fă­ră să se alte­re­ze. Și nu nu­mai în du­la­pul de cos­me­ti­ce, ci și pe pi­e­le!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.