Lup­tă cu ta­buu­ri­le!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În ţa­ra noas­tră, via­ţa in­ti­mă este con­si­de­ra­tă un su­bi­ect ta­bu, iar afec­ţi­u­ni­le cu tran­smi­te­re se­xua­lă sunt ne­per­mis de frecvente din acest mo­tiv. Cum­pă­ra­rea unui pre­zer­va­tiv este per­ce­pu­tă ca fi­ind ruși­noa­să, la fel și tes­ta­rea pen­tru de­pis­ta­rea in­fec­ţi­i­lor. Ve­ne­ris vi­ne în aju­tor cu uni­ca ga­mă de tes­te ra­pi­de cu o pre­ci­zie si­mi­la­ră tes­te­lor de la­bo­ra­tor, ca­re pot fi efec­tua­te aca­să și ofe­ră diag­nos­ti­cul în câte­va mi­nu­te. Tes­te­le Ve­ne­ris pot de­pis­ta atât afec­ţi­uni pre­cum in­fec­ţia uri­na­ră, can­di­do­za, va­gi­ni­ta bac­te­ria­nă, cât și in­fec­ţii cu tran­smi­te­re se­xua­lă ca­re, ne­tra­ta­te la timp, pot avea con­se­cin­ţe gra­ve asu­pra să­nă­tă­ţii, pre­cum tri­cho­mo­nas, chla­my­dia și si­fi­lis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.