5 lu­cruri pe ca­re să le faci lu­na asta

Fă or­di­ne în ca­să și în via­ţă!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Este să­nă­tos și pro­duc­tiv să-ţi eli­be­re­zi ca­sa de lu­cru­ri­le pe ca­re nu le mai fo­lo­sești, pen­tru a avea par­te de mai mul­tă ener­gie po­zi­ti­vă. Da­că ai ne­voie de aju­tor în men­ţi­ne­rea or­di­nii, au­toa­rea ja­po­ne­ză Ma­rie Kon­do are o me­to­dă ori­gi­na­lă (Ko­nMari), pe ca­re de­ta­liat-o în bes­tsel­ler-ul „Ma­gia or­di­nii“. Păs­tre­a­ză doar ce­ea ce te re­pre­zin­tă și îţi adu­ce bu­cu­rie, dar gândește-te bi­ne și la ce faci cu lu­cru­ri­le pe ca­re nu le mai vrei. Po­ţi să le oferi ca­dou unor pri­e­teni, po­ţi să le do­ne­zi sau să le vin­zi on­li­ne, ca de exem­plu pe https://re­mix­shop.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.