Ino­va­ţie pen­tru pa­ci­en­ţii cu dia­bet de tip 2

Sanatatea de Azi - - ȘĂTNIĂRTIASTĂENĂTATE -

Pri­ma com­bi­na­ţie in­jec­ta­bi­lă a do­uă cla­se de me­di­ca­men­te an­ti­dia­be­ti­ce, me­di­ca­men­tul ino­va­tor SULIQUA este dis­po­ni­bil acum în Ro­mânia și com­pen­sat in­te­gral prin pro­gra­mul na­ţi­o­nal de dia­bet pen­tru pa­ci­en­ţii cu dia­bet za­ha­rat de tip 2. Acest tra­ta­ment pre­su­pu­ne o sin­gu­ră ad­mi­nis­tra­re pe zi, di­mi­nea­ţa, ne­fi­ind ne­ce­sar con­tro­lul gli­ce­mic su­pli­men­tar pe par­cur­sul zi­lei. Mai mult, acest me­di­ca­ment sca­de ris­cul de hi­po­gli­ce­mie și nu du­ce la îngrășa­re. „Obi­ec­ti­vul prin­ci­pal al echi­pei me­di­ca­le în ges­ti­o­na­rea dia­be­tu­lui este să adu­că ni­ve­lu­ri­le de glu­co­ză din sânge la ţin­ta de con­trol (HbA1c<7%), în ve­de­rea re­du­ce­rii in­ci­den­ţei com­pli­ca­ţi­i­lor aso­cia­te. No­ul me­di­ca­ment aju­tă un nu­măr ma­re de pa­ci­en­ţi să-și îmbu­nă­tă­ţe­as­că ţin­ta de con­trol gli­ce­mic“, ex­pli­că prof. dr. Ro­mu­lus Ti­mar, Preșe­din­te­le So­ci­e­tă­ţii Ro­mâne de Dia­bet, Nu­tri­ţie și Bo­li Me­ta­bo­li­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.