SPE­CIA­LIS­TUL ex­pli­că

Dr. Voi­cu Io­nuţ, me­dic spe­cia­list en­do­cri­no­lo­gie, Cli­ni­ca Gral Ște­fan cel Ma­re, ne-a aju­tat cu in­for­ma­ţii lă­mu­ri­toa­re des­pre ce înse­am­nă afec­ţi­u­ni­le en­do­cri­ne, cum le pu­tem de­pis­ta și, even­tual, evi­ta.

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUNII -

1. Bo­li­le en­do­cri­ne și bo­li­le hormonale sunt unul și ace­lași lu­cru?

O di­fe­ren­ţă ma­jo­ră, sem­ni­fi­ca­ti­vă între cei doi ter­meni nu exis­tă, dar cred că cel de boa­lă sau afec­ţi­u­ne en­do­cri­nă este mai uti­li­zat și mai com­plet. Endo­cri­no­lo­gia este acea ra­mu­ră (fru­moa­să) a me­di­ci­nei ca­re se ocu­pă cu stu­di­ul și tra­ta­men­tul bol­na­vi­lor având o afec­ţi­u­ne a unui or­gan glan­du­lar (hi­po­fi­ză, ti­roi­dă, su­pra­re­na­le, pan­cre­as, ovar, tes­ti­cul) cu se­cre­ţie hor­mo­na­lă in­ter­nă (hor­moni ca­re sunt de­ver­sa­ţi în cir­cu­la­ţia san­gu­i­nă).

Bo­li­le en­do­cri­no­lo­gi­ce se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin se­cre­ţie hor­mo­na­lă anor­ma­lă, scă­zu­tă sau cres­cu­tă. Hor­mo­nii sunt sub­stan­ţe pe ca­re le pu­tem do­za în sânge.

2. Ca­re sunt afec­ţi­u­ni­le cel mai frec­vent diag­nos­ti­ca­te de că­tre me­di­cul en­do­cri­no­log?

Cele mai frecvente afec­ţi­uni en­do­cri­no­lo­gi­ce pe ca­re le diag­nos­ti­căm și tra­tăm sunt cele ale glan­dei ti­roi­de. Bo­li­le au­toi­mu­ne ti­roi­di­e­ne sunt foar­te răs­pândi­te și aici men­ţi­o­năm ti­roi­di­ta cro­ni­că au­toi­mu­nă (sau ti­roi­di­ta Has­hi­mo­to), boa­lă ca­re evo­lue­a­ză că­tre hi­po­ti­roi­die (de­fi­cit de se­cre­ţie a hor­mo­ni­lor ti­roi­di­eni), res­pec­tiv boa­la Ba­se­dow-Gra­ves, cu evo­lu­ţia ei că­tre hi­per­ti­roi­die (se­cre­ţie hor­mo­na­lă în ex­ces) și of­tal­mo­pa­tie. Gușa en­de­mi­că (mă­ri­rea în vo­lum a ti­roi­dei, în for­ma no­du­la­ră sau for­ma di­fu­ză) prin de­fi­cit de iod, re­pre­zin­tă în lu­me și în ţa­ra noas­tră o pro­ble­mă im­por­tan­tă de sănătate pu­bli­că. Gușa no­du­la­ră este una din­tre cele mai frecvente bo­li en­do­cri­ne. Apro­xi­ma­tiv 5% din no­du­lii ti­roi­di­eni sunt ma­ligni.

3. Ne aju­ta­ţi cu o lis­tă scur­tă de ana­li­ze en­do­cri­no­lo­gi­ce pe ca­re ori­ce om ar tre­bui să le fa­că?

Scre­e­nin­gul hi­po sau hi­per­ti­roi­di­ei ar tre­bui fă­cut anual prin do­za­rea din sânge a unui hor­mon nu­mit TSH. Da­că pre­zin­tă mo­di­fi­cări, se re­co­man­dă în com­ple­ta­re fre­eT4 și mar­keri de au­toi­mu­ni­ta­te ti­roi­dia­nă (ATPO și an­ti­cor­pi an­ti­ti­re­o­glo­bu­li­nă) și alte in­ves­ti­ga­ţii con­si­de­ra­te ne­ce­sa­re (eco­gra­fie, punc­ţie ti­roi­dia­nă). Este obli­ga­to­rie ve­ri­fi­ca­rea func­ţi­ei ti­roi­di­e­ne la gra­vi­de prin TSH și fre­eT4.

4. Sti­lul de via­ţă și ali­men­ta­ţia con­tri­bu­ie în vreun fel la de­cla­nșa­rea aces­tor afec­ţi­uni?

În ce­ea ce pri­vește fac­to­rii de me­diu, in­clu­siv ali­men­ta­ţia, sunt im­pli­ca­ţi în dez­vol­ta­rea ti­roi­di­tei au­toi­mu­ne: apor­tul ali­men­tar ri­di­cat de iod (sa­re io­da­tă, fruc­te de ma­re, nuci), de­fi­ci­en­ţa se­le­ni­u­lui, po­luan­ţii (fu­mul de tu­tun, bi­fe­ni­li po­li­clo­ru­ra­ţi, sol­ven­ţi și me­ta­le) etc. Pen­tru boa­la Ba­se­dow-Gra­ves, fac­to­rii de me­diu im­pli­ca­ţi sunt: in­fec­ţi­i­le, stre­sul, apor­tul cres­cut de iod, fu­ma­tul, te­ra­pia cu li­tiu, tra­ta­men­tul cu in­ter­fe­ron al­fa, tra­ta­men­tul an­ti­re­tro­vi­ral la cei cu HIV, ira­di­e­rea glan­dei ti­roi­de.

Stre­sul de­ter­mi­nă imu­no­su­pre­sie din cau­za hi­per­cor­ti­zo­lis­mu­lui, ur­ma­tă de exa­cer­ba­rea răs­pun­su­lui imun, fi­ind un fac­tor pre­ci­pi­tant pen­tru apa­ri­ţia bo­lii Ba­se­dow-Gra­ves.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.