DIA­BE­TUL ȘI OS­TE­O­PO­RO­ZA, afec­ţi­uni en­do­cri­ne

Ambe­le sunt frec­vent întâlni­te și evo­lue­a­ză fă­ră sem­na­le de alar­mă. Dar aces­te do­uă bo­li mai au ce­va în co­mun: ori­gi­nea hor­mo­na­lă.

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUNII -

Dia­be­tul afec­te­a­ză pes­te 11% din­tre ro­mâni, iar de os­te­o­po­ro­ză su­fe­ră 20% din fe­mei­le de pes­te 50 de ani și 6% din­tre băr­ba­ţi. Au­zim vor­bin­du-se des des­pre aces­te do­uă ma­la­dii, dar pu­ţini știu că ele ţin de do­me­ni­ul en­do­cri­no­lo­gi­ei.

Dia­be­tul, o tul­bu­ra­re a in­su­li­nei

În cur­sul di­ges­ti­ei, glu­ci­de­le din ali­men­te sunt tran­sfor­ma­te în glu­co­ză, ca­re ajun­ge în sânge și de­ter­mi­nă crește­rea gli­ce­mi­ei. Drept răs­puns, pan­cre­a­sul se­cre­tă in­su­li­nă, hor­mo- nul ca­re sca­de gli­ce­mia, aju­tând glu­co­za să in­tre în ce­lu­le, ur­mând să fie fo­lo­si­tă ca ener­gie. La per­soa­ne­le cu dia­bet, însă, pan­cre­a­sul fie nu pro­du­ce su­fi­ci­en­tă in­su­li­nă (dia­bet de tip 1), fie orga­nis­mul nu poa­te uti­li­za efi­ci­ent in­su­li­na se­cre­ta­tă (dia­be­tul de tip 2). Drept ur­ma­re, glu­co­za nu in­tră în ce­lu­le, ci ră­mâne în sânge. Crește­rea cro­ni­că a ni­ve­lu­lui de za­hăr în sânge du­ce la dia­bet. Va­lo­ri­le nor­ma­le ale gli­ce­mi­ei se si­tue­a­ză între 70-109 mg/dl di­mi­nea­ţa pe ne­mânca­te. O crește­re între 109-126 mg/dl in­di­că pre­dia­bet, iar o va­loa­re de pes­te 126 mg/dl tră­de­a­ză dia­be­tul.

Sem­ne îngri­jo­ră­toa­re

Dia­be­tul de tip 2, cel mai des întâlnit (95% din­tre ca­zuri), este lip­sit de simp­to­me în ma­jo­ri­ta­tea si­tua­ţi­i­lor. Când, to­tuși, apar sem­ne, aces­tea pot fi: se­te pro­nun­ţa­tă, ne­voie frec­ven­tă de a uri­na, scă­de­re în greu­ta­te deși ape­ti­tul se păs­tre­a­ză, obo­se­a­lă per­ma­nen­tă și slă­bi­ci­u­ne ge­ne­ra­lă, eli­mi­na­re ex­ce­si­vă de uri­nă, tul­bu­rări de ve­de­re, mi­co­ze re­ci­di­van­te, mâncă­ri­mi ale pi­e­lii.

O sim­plă ana­li­ză

Pe ter­men lung, gli­ce­mia ex­ce­si­vă afec­te­a­ză ire­ver­si­bil ini­ma, va­se­le de sânge, ochii, ri­ni­chii, ner­vii și poa­te an­tre­na tul­bu­rări car­di­o­vas­cu­la­re (in­farct, ac­ci­dent vas­cu­lar), in­su­fi­ci­en­ţă re­na­lă, pi­er­de­rea ve­de­rii, neu­ro­pa­tie, can­gre­nă dia­be­ti­că. E foar­te im­por­tant, deci, ca afec­ţi­u­nea să fie de­pis­ta­tă și tra­ta­tă de­vre­me. Așa­dar, fă-ţi anual ana­li­ze de sânge, ca să te asi­guri că gli­ce­mia ta se află în li­mi­te nor­ma­le.

Cum se tra­te­a­ză

Pri­mul pas este adop­ta­rea unui stil de via­ţă să­nă­tos: eli­mi­na­rea ki­lo­gra­me­lor în plus, mul­tă mișca­re, di­e­tă echi­li­bra­tă. Se va re­du­ce con­su­mul de gră­si­mi și car­bo­hi­dra­ţi (pas­te, pâi­ne, car­to­fi, orez, dul­ci­uri, pre­pa-

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.