Dis­func­ţi­i­le SU­PRA­RE­NA­LE­LOR

Chiar da­că nu ne gândim prea des la ele, glan­de­le su­pra­re­na­le sunt in­dis­pen­sa­bi­le cor­pu­lui nos­tru: fă­ră hor­mo­nii pe ca­re îi pro­duc, pur și sim­plu nu pu­tem trăi.

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUNII -

Cor­ti­zo­lul și al­dos­te­ro­nul sunt cei mai im­por­tan­ţi hor­moni se­cre­ta­ţi de glan­de­le su­pra­re­na­le. Cor­ti­zo­lul aju­tă cor­pul să con­tro­le­ze za­hă­rul din sânge, să ar­dă pro­tei­ne­le și gră­si­mi­le, să re­gle­ze ten­si­u­nea ar­te­ria­lă, să re­ac­ţi­o­ne­ze la stres, in­fec­ţii, să com­ba­tă in­fla­ma­ţi­i­le. Al­dos­te­ro­nul ac­ţi­o­nea­ză asu­pra ri­ni­chi­lor și echi­li­bre­a­ză ra­por­tul din­tre so­diu și po­ta­siu în sânge, in­fluen­ţând ast­fel ten­si­u­nea ar­te­ria­lă. Tot su­pra­re­na­le­le pro­duc adre­na­li­na și no­ra­dre­na­li­na, ca­re ne aju­tă să re­ac­ţi­o­năm în si­tua­ţi­i­le de stres acut (de exem­plu, da­că ne spe­rie ce­va, ne sim­ţim în pe­ri­col, avem emo­ţii mari), dar și o can­ti­ta­te mi­că de hor­moni se­xua­li. Când aces­te glan­de se­cre­tă prea mul­ţi sau prea pu­ţini hor­moni, pot apă­rea pro­ble­me de sănătate mai mult sau mai pu­ţin se­ri­oa­se.

Prea mul­ţi hor­moni

→ Exce­sul de cor­ti­zol du­ce în timp la sin­dro­mul Cus­hing, ca­re poa­te cau­za dia­bet, hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă, os­te­o­po­ro­ză și alte bo­li. Simp­to­me­le sunt: crește­re inex­pli­ca­bi­lă în greu­ta­te, în spe­cial în zo­na ab­do­mi­na­lă, spa­te, trun­chi și gât, fa­ţă dur­du­lie, ro­tun­dă, gli­ce­mie cres­cu­tă, hi­per­ten­si­u­ne, pi­er­de­rea ma­sei mus­cu­la­re, slă­bi­ci­u­ne mus­cu­la­ră, pi­e­le sub­ţi­re și fra­gi­lă, ca­re se învi­ne­ţește ușor, păr în ex­ces pe fa­ţă și corp la fe­mei, ci­clu ne­re­gu­lat. → Da­că glan­de­le se­cre­tă prea mult al­dos­te­ron, crește ten­si­u­nea ar­te­ria­lă și pot apă­rea simp­to­me aso­cia­te unui ni­vel scă­zut de po­ta­siu (slă­bi­ci­u­ne mus­cu­la­ră, spas­me, du­reri de mușchi). → Andro­ge­nii cor­ti­co­su­pra­re­na­li­eni în ex­ces duc la apa­ri­ţia hir­su­tis­mu­lui la fe­mei (păr în ex­ces pe fa­ţă și corp), tul­bu­rări men­strua­le, in­fer­ti­li­ta­te etc. Hi­per­se­cre­ţia glan­de­lor su­pra­re­na­le poa­te avea la ori­gi­ne o tu­mo­ră, un ex­ces de ACTH (hor­mon se­cre­tat de glan­da pi­tu­i­ta­ră), ad­mi­nis­tra­rea înde­lun­ga­tă a unor do­ze mari de cor­ti­cos­te­roi­zi (pred­ni­son etc.).

Me­di­cul va de­ci­de tra­ta­men­tul adec­vat în func­ţie de cau­za ce a con­dus la hi­per­se­cre­ţia hor­mo­na­lă: înde­păr­ta­rea chi­rur­gi­ca­lă a tu­mo­rii sau chiar a glan­de­lor su­pra­re­na­le, ra­di­o­te­ra­pie, chi­mi­o­te­ra­pie, ad­mi­nis­tra­rea de me­di­ca­men­te ca­re blo­che­a­ză pro­du­ce­rea în ex­ces a anu­mi­tor hor­moni.

Prea pu­ţini hor­moni

Când su­pra­re­na­le­le pro­duc prea pu­ţin cor­ti­zol și, une­ori, prea pu­ţin al­dos­te­ron, apar simp­to­me pre­cum obo­se­a­lă cro­ni­că, chiar și du­pă o noap­te bu­nă de somn, slă­bi­ci­u­ne mus­cu­la­ră, scă­de­re în greu­ta­te, du­reri în mușchi și ar­ti­cu­la­ţii, ten­si­u­ne mi­că, gli­ce­mie scă­zu­tă, ci­clu men­strual ne­re­gu­lat, pof­tă in­ten­să pen­tru ali­men­te să­ra­te, iar la une­le per­soa­ne pot apă­rea sen­za­ţie de gre­a­ţă, văr­să­turi, dia­ree. Prin­tre cau­ze­le ce pot sta la ori­gi­nea in­su­fi­ci­en­ţei su­pra­re­na­li­e­ne se nu­mă­ră ma­la­dia Addi­son (o boa­lă au­toi­mu­nă), o in­fec­ţie sau hi­per­pla­zia adre­na­lă con­ge­ni­ta­lă. Tra­ta­men­tul con­stă în ad­mi­nis­tra­rea de hor­moni ca­re să înlo­cu­ias­că hor­mo­nii ce-i lip­sesc or­ga­nis­mu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.