OBE­ZI­TA­TEA și hor­mo­nii

De cele mai mul­te ori, ne îngrășăm din cau­ză că mâncăm prea mult și nu fa­cem mișca­re, dar exis­tă și si­tua­ţii când ki­lo­gra­me­le în plus apar din cau­za hor­mo­ni­lor.

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUNII -

Lep­ti­na, gre­li­na, in­su­li­na, es­tro­ge­nii, hor­mo­nii ti­roi­di­eni, cor­ti­zo­lul… To­ţi acești hor­moni ne pot in­fluen­ţa, mai mult sau mai pu­ţin, greu­ta­tea. Unii din­tre ei con­tro­le­a­ză sen­za­ţia de foa­me și sa­ţi­e­ta­te, alţii ar­de­rea ca­lo­ri­i­lor, alţii dic­te­a­ză dis­tri­bu­i­rea gră­si­mii cor­po­ra­le sau sto­ca­rea gră­si­mi­lor etc. Cu toa­te aces­tea, de cele mai mul­te ori nu hor­mo­nii sunt de vi­nă pen­tru ki­lo­gra­me­le în plus, ci sti­lul nos­tru de via­ţă: mâncăm mai mul­te ca­lo­rii de­cât avem ne­voie, adop­tăm o di­e­tă bo­ga­tă în gră­si­mi și car­bo­hi­dra­ţi (pră­je­li, fast-food, dul­ci­uri, su­curi), nu fa­cem su­fi­ci­en­tă mișca­re.

Nu e foar­te co­mu­nă

Deși obe­zi­ta­tea de ori­gi­ne hor­mo­na­lă nu e chiar atât de des întâlni­tă pe cât se cre­de, exis­tă to­tuși une­le dis­func­ţii hormonale - de exem­plu, sin­dro­mul ova­re­lor po­li­chis­ti­ce, re­zis­ten­ţa la in­su­li­nă, exce­sul de cor­ti­zol (sin­dro­mul Cus­hing), hi­po­ti­roi­dia - ca­re pot du­ce la un sur­plus de greu­ta­te mai mult sau mai pu­ţin im­por­tant. De ase­me­nea, hor­mo­nii se­xua­li, în spe­cial es­tro­ge­nii și tes­tos­te­ro­nul au un cu­vânt greu de spus pri­vind dis­tri­bu­i­rea gră­si­mii în corp și ar­de­rea ca­lo­ri­i­lor. Ve­dem acest lu­cru în spe­cial în ju­rul vârstei de 50 de ani, când cor­pul nos­tru se­cre­tă tot mai pu­ţini hor­moni se­xua­li. Ia­tă de ce fe­mei­le afla­te la me­no­pau­ză, dar și băr­ba­ţii tre­cu­ţi de o anu­mi­tă vârstă tind să acu­mu­le­ze ki­lo­gra­me în plus, în spe­cial în ju­rul ab­do­me­nu­lui.

Ia mă­suri!

In­di­fe­rent că este sau nu de ori­gi­ne hor­mo­na­lă, obe­zi­ta­tea nu tre­bu­ie ne­gli­ja­tă, ci tra­ta­tă, căci altfel poa­te avea con­se­cin­ţe se­ri­oa­se: hi­per­ten­si­u­ne, bo­li car­di­o­vas­cu­la­re, dia­bet, can­cer etc. Înce­ar­că întâi să slă­bești ajus­tându-ţi di­e­ta (re­du nu­mă­rul ca­lo­ri­i­lor, evi­tă dul­ci­u­ri­le și gră­si­mi­le ne­să­nă­toa­se, mă­nâncă mul­te fruc­te și le­gu­me) sau ape­lând la un nu­tri­ţi­o­nist și fă­când mai mul­tă mișca­re, în spe­cial exer­ci­ţii de for­ţă, ca­re îţi cresc ma­sa mus­cu­la­ră. Da­că efor­tu­ri­le ta­le de a slă­bi nu dau re­zul­tat, nu ezi­ta să te adre­se­zi en­do­cri­no­lo­gu­lui. Aces­ta îţi va re­co­man­da ana­li­ze și tes­te me­ni­te să de­pis­te­ze o even­tua­lă tul­bu­ra­re hor­mo­na­lă ce ar pu­tea sta la ba­za sur­plu­su­lui tău de greu­ta­te și, în func­ţie de re­zul­ta­te­le ana­li­ze­lor, îţi va pres­crie tra­ta­men­tul adec­vat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.