Cu gust și sănătate

Sanatatea de Azi - - NĂANTĂUTART IS -

Pe­pe­ne­le roșu se mă­nâncă așa cum e, în com­bi­na­ţii de sa­la­te de fruc­te sau sub for­mă de suc. Ori­cum ar fi, tot bun e! Ce mai vin­de­că și tra­te­a­ză el?

In­fla­ma­ţii cro­ni­ce și cârcei

Da­to­ri­tă con­ţi­nu­tu­lui bo­gat de co­li­nă, o sub­stan­ţă im­por­tan­tă și ver­sa­ti­lă, con­su­mul re­gu­lat de pe­pe­ne roșu aju­tă la re­du­ce­rea in­fla­ma­ţi­i­lor cro­ni­ce. Co­li­na este im­pli­ca­tă și în me­ca­nis­mul som­nu­lui, al mișcă­ri­lor mus­cu­la­re, învă­ţă­rii și me­mo­ră­rii. De ace­ea, se re­co­man­dă împo­tri­va cârcei­lor sau du­pă exer­ci­ţii fi­zi­ce in­ten­se, împo­tri­va du­re­ri­lor mus­cu­la­re. Aju­tă la men­ţi­ne­rea struc­tu­rii mem­bra­nei ce­lu­la­re, la tran­smi­te­rea im­pul­su­ri­lor ner­voa­se și la ab­sor­bţia gră­si­mi­lor.

Pi­e­lea și pă­rul

Cum spu­neam, con­ţi­ne vi­ta­mi­na A, un nu­tri­ent ne­ce­sar pen­tru pro­duc­ţia de se­bum ca­re păs­tre­a­ză hi­dra­ta­rea pă­ru­lui și a pi­e­lii. Vi­ta­mi­na A este ne­ce­sa­ră, de ase­me­nea, pen­tru crește­rea tu­tu­ror ţe­su­tu­ri­lor uma­ne, deci in­clu­siv al pi­e­lii și pă­ru­lui. Pă­rul de­vi­ne mai fru­mos și mai stră­lu­ci­tor și da­to­ri­tă con­ţi­nu­tu­lui de ar­gi­ni­nă, un ami­noa­cid esen­ţial ca­re, po­ten­ţat de ci­tru­li­na con­ţi­nu­tă, ac­ce­le­re­a­ză cir­cu­la­ţia la ni­ve­lul scal­pu­lui și fa­vo­ri­ze­a­ză crește­rea fi­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.