COPILUL TĂU e pre­gă­tit de ȘCOALĂ?

Înain­te să înce­a­pă școa­la sau gră­di­ni­ţa, copilul tre­bu­ie să ai­bă une­le de­prin­deri și cu­noștin­ţe ele­men­ta­re, pe ca­re le-a do­bândit, cel mai pro­ba­bil, până acum.

Sanatatea de Azi - - TĂENSĂTTATE -

Ia­tă câte­va între­bări ca­re te aju­tă să-ţi dai se­a­ma cum stau lu­cru­ri­le și un­de mai ai de „lu­crat“. Fi­e­ca­re răs­puns afir­ma­tiv va­lo­re­a­ză 1 punct.

1. Își do­rește să me­ar­gă la școală/ gră­di­ni­ţă, se bu­cu­ră când îi po­ves­tești des­pre asta?

2. Când pleci de lângă el și ră­mâne în com­pa­nia altor adul­ţi, se aco­mo­de­a­ză re­pe­de? 3. Ai încre­de­re că se va des­cur­ca bi­ne la școală/gră­di­ni­ţă? 4. Este ge­nul de co­pil să­nă­tos tun, ca­re nu se îmbol­nă­vește aproa­pe ni­ci­o­da­tă?

5. Când sunt alţi co­pii în pre­aj­mă, e so­cia­bil, se împri­e­te­nește ușor cu ei? 6. Are răb­da­re să de­se­ne­ze, să pic­te­ze, să stea cu­min­te când i-o ceri?

7. Res­pec­tă fă­ră pro­ble­me in­struc­ţi­uni sim­ple? 8. L-ai obișnu­it să se des­cur­ce și fă­ră ti­ne, să fie in­de­pen­dent?

9. Pe­tre­ce des timp cu alţi co­pii de vârsta lui, se joa­că și in­te­rac­ţi­o­nea­ză fă­ră să ia­să tăm­bă­lău?

7-9 punc­te:

Du­pă cum se pa­re, copilul tău nu doar că e bi­ne pre­gă­tit de start, dar abia îl aște­ap­tă. Ai mo­ti­ve să speri că nu va întâmpi­na ni­ci­un fel de greu­tă­ţi de adap­ta­re și că va ve­ni aca­să bu­cu­ros încă din pri­ma zi. Este co­mu­ni­ca­tiv, des­cur­că­reţ, știe să spu­nă ce vrea, așa că nu-ţi ră­mâne de­cât să-l încu­ra­je­zi în con­ti­nua­re.

4-6 punc­te:

Sun­te­ţi pe dru­mul cel bun, dar e foar­te im­por­tant să-l pre­gă­tești din timp pen­tru ace­as­tă no­uă eta­pă din via­ţa lui, să-i ex­plici cum vor sta lu­cru­ri­le fo­lo­sind cel mai po­zi­tiv ton po­si­bil. Du-l până la școală/gră­di­ni­ţă, ara­tă-i un­de ur­me­a­ză să me­ar­gă și câte lu­cruri poa­te învă­ţa aco­lo. Da­că e ge­nul bol­nă­vi­ci­os, e mo­men­tul să înce­pi o cu­ră pen­tru imu­ni­za­re.

3 punc­te sau mai pu­ţin:

Da­că nu su­por­tă să stea de­par­te de ti­ne, da­că fa­ce cri­ze de plâns și de ner­vi când pleci de lângă el, înse­am­nă că e încă to­tal de­pen­dent de pre­zen­ţa ta. Dez­va­ţă-l trep­tat, la­să-l cu bu­ni­cii sau cu alţi co­pii, evi­tă să fii me­reu pre­zen­tă. Și in­sis­tă asu­pra as­pec­te­lor pe ca­re nu le stă­pânește, com­pa­ra­tiv cu cei­lal­ţi pri­chin­dei de vârsta lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.