Ce înce­ar­că să-ţi tran­smi­tă pi­e­lea, pă­rul, un­ghi­i­le

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ime­diat ce apa­re o ne­re­gu­lă cu pri­vi­re la as­pec­tul nos­tru, avem la înde­mână pro­du­se ca­re să o re­zol­ve. Însă tre­bu­ie să luăm amin­te la aces­te sem­ne, pen­tru că ele scot la ive­a­lă pro­ble­me mai mici sau mai mari, le­ga­te de să­nă­ta­tea sau obi­cei­u­ri­le noas­tre.

Tra­tăm, de re­gu­lă, cau­za, și nu efec­tul. Atunci când avem pă­rul us­cat, un­ghi­i­le ca­san­te sau te­nul iri­tat, dăm vi­na pe cau­ze ex­ter­ne și ne gră­bim să adu­cem an­ti­do­tul. Însă nu întot­de­au­na ce se întâmplă cu pă­rul, pi­e­lea și un­ghi­i­le sunt sim­ple ne­gli­jen­ţe de îngri­ji­re, ci are le­gă­tu­ră cu să­nă­ta­tea or­ga­nis­mu­lui nos­tru, aces­te sem­ne fi­ind doar me­sa­ge­rii unor pro­ble­me pe ca­re tre­bu­ie să le tra­te­zi. Altfel, pro­du­se­le doar ame­li­o­re­a­ză as­pec­tul, dar nu re­zol­vă cau­za.

Un păr tern este de cele mai mul­te ori cau­zat de soa­re, de pro­du­se­le cos­me­ti­ce agre­si­ve sau de po­lua­re. Dar exis­tă și une­le cau­ze in­ter­ne ca­re lip­sesc pă­rul nos­tru de stră­lu­ci­re. Der­ma­to­lo­gii ne aver­ti­ze­a­ză că lip­sa fi­e­ru­lui, o di­e­tă să­ra­că în pro­tei­ne și des­hi­dra­ta­rea or­ga­nis­mu­lui pot fi sur­sa in­ter­nă a aces­tei pro­ble­me. SFAT: da­că te con­frun­ţi cu o ast­fel de si­tua­ţie, con­su­mă mai mul­te ali­men­te bo­ga­te în fi­er: fa­so­le nea­gră, fi­cat, ouă, spa­nac, bea mai mul­tă apă și du­pă o lu­nă vei ob­ser­va și

o schim­ba­re în bi­ne. Bal­sa­mul de păr nu tre­bu­ie nici el ne­gli­jat când te spe­li pe cap, pen­tru că este cea mai bu­nă sur­să de hi­dra­ta­re din ex­te­ri­or.

Iri­ta­ţii pe de­col­teu

Mul­te din­tre pro­du­se­le cos­me­ti­ce pot du­ce la ace­as­tă ne­plă­ce­re, ba chiar soa­re­le, vântul, înţe­pă­tu­ri­le de in­sec­te, aler­gi­i­le sau po­lua­rea. Însă sunt și mul­te bo­li ca­re pot pro­vo­ca iri­ta­ţia pi­e­lii în ace­as­tă zo­nă, de la bo­li­le de fi­cat, in­su­fi­ci­en­ţa re­na­lă, ane­mia cu de­fi­cit de fi­er, boa­la ti­roi­dia­nă și chiar une­le for­me de can­cer, spun me­di­cii.

SFAT: nu in­tra în pa­ni­că, dar da­că iri­ta­ţia este înso­ţi­tă și de mâncă­ri­me și nu tre­ce într-o zi, do­uă fo­lo­sind cre­me cu efect cal­mant, atunci e bi­ne să mer­gi la me­dic pen­tru un diag­nos­tic co­rect și un tra­ta­ment pe mă­su­ră.

Un­ghii ca­san­te

Ori­ci­ne a avut o un­ghie rup­tă. În ur­ma unui trau­ma­tism, din cau­za unei lun­gi­mi prea mari sau pur și sim­plu pen­tru că s-a cră­pat cum­va. Este un semn că un­ghia nu este su­fi­ci­ent de pu­ter­ni­că pen­tru a re­zis­ta pro­vo­că­ri­lor zil­ni­ce și are ne­voie de mai mul­te pro­tei­ne și vi­ta­mi­ne, în spe­cial bi­o­ti­nă, pe ca­re o gă­sești în găl­be­nuș, sar­di­ne, ba­na­ne, ci­u­perci și ce­re­a­le in­te­gra­le.

SFAT: fă-ţi un set de ana­li­ze pen­tru a ve­dea da­că ai un de­ze­chi­li­bru nu­tri­ţi­o­nal și, pe lângă o di­e­tă bo­ga­tă în pro­tei­ne și bi­o­ti­nă, apli­că un lac de un­ghii cu cal­ciu, ca­re le va fa­ce mai pu­ter­ni­ce.

Păr us­cat

Se întâmplă des ca pă­rul să se usu­ce, iar in­stru­men­te­le de coa­fa­re și pro­du­se­le fo­lo­si­te sunt cele din­tâi in­cri­mi­na­te (pe bu­nă drep­ta­te), dar și atunci când ti­roi­da nu pro­du­ce su­fi­ci­en­ţi hor­moni (hi­po­ti­roi­dism) pă­rul se poa­te us­ca.

SFAT: pe lângă bal­sa­muri, șam­poa­ne hi­dra­tan­te și ulei­uri, spu­ne me­di­cu­lui de fa­mi­lie de ace­as­tă pro­ble­mă și el îţi poa­te re­co­man­da câte­va ana­li­ze uti­le.

Pe­te al­be pe un­ghii

Sunt co­mu­ne și nu in­di­că ce­va grav nea­pă­rat: o de­fi­ci­en­ţă de vi­ta­mi­ne, fi­er, zinc, dar poa­te fi vor­ba și de o boa­lă he­pa­ti­că cro­ni­că, de pso­ria­zis, ul­cer pep­tic, ne­fri­tă sau co­li­tă. Une­ori apar și ca ur­ma­re a ad­mi­nis­tră­rii unor an­ti­bi­o­ti­ce. SFAT: da­că în 2-3 săp­tă­mâni du­pă ce in­tro­duci în di­e­tă mai mul­te fruc­te și le­gu­me lu­cru­ri­le nu se re­me­dia­ză, atunci e bi­ne să con­sul­ţi un me­dic.

Coșuri pe frun­te

Din fe­ri­ci­re, aces­tea nu au o cau­ză in­ter­nă as­cun­să, nici atunci când apar la ma­tu­ri­ta­te, însă e bi­ne să vor­bim des­pre ele pen­tru a lua mă­suri și a le pre­ve­ni. Aces­te coșuri sunt aso­cia­te cu o greșe­a­lă de îngri­ji­re de ca­re nu ne dăm se­a­ma. Fie apli­căm cre­me și un sur­plus ajun­ge la ba­za pă­ru­lui, astu­pând po­rii și fa­vo­ri­zând apa­ri­ţia coșu­ri­lor, fie pro­du­se­le de coa­fat apli­ca­te pe păr, ca­re con­ţin ulei­uri, ajung prin tran­spi­ra­ţie pe frun­te, un­de pot de­ter­mi­na le­zi­u­ni­le ac­nei­ce. SFAT: ai gri­jă cu pro­du­se­le gra­se apli­ca­te pe fa­ţă și cu can­ti­ta­tea de pro­du­se apli­ca­te pe păr. Da­că ai o ast­fel de pro­ble­mă, re­nun­ţă la pro­du­se cos­me­ti­ce ca­pi­la­re pen­tru 2-4 săp­tă­mâni și ve­zi di­fe­ren­ţa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.