Tes­tul Pa­pa­ni­co­lau doa­re?

Vi­zi­ta la gi­ne­co­log nu este unul din­tre cele mai plă­cu­te mo­men­te pen­tru o fe­meie, însă, cu si­gu­ran­ţă, poa­te fi sal­va­toa­re.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Con­tro­lul gi­ne­co­lo­gic tre­bu­ie să in­tre în ru­ti­na ori­că­rei doam­ne ca­re ţi­ne la sănătate. Pro­ble­ma este că nu foar­te mul­te din­tre noi res­pec­tă aces­te re­co­man­dări, iar mi­tu­ri­le ca­re se învârt în ju­rul con­troa­le­lor gi­ne­co­lo­gi­ce sau chiar je­na de a se dez­bră­ca în fa­ţa unui străin le oprește să își ve­ri­fi­ce sta­rea. Una din­tre le­gen­de se re­fe­ră chiar la tes­tul Pa­pa­ni­co­lau, o ana­li­ză foar­te im­por­tan­tă a se­cre­ţi­ei de col, des­pre ca­re se cre­de că este com­pli­ca­tă și du­re­roa­să. „Tes­tul Pa­pa­ni­co­lau împreu­nă cu con­tro­lul gi­ne­co­lo­gic anual sunt cele mai efi­ci­en­te me­to­de pen­tru a eva­lua sta­rea de sănătate a fe­meii. Tes­tul poa­te iden­ti­fi­ca chiar de tim­pu­riu ce­lu­le pre­can­ce­roa­se și poa­te sal­va în fe­lul aces­ta vi­e­ţi. Cea mai bu­nă pe­ri­oa­dă pen­tru efec­tua­rea tes­tu­lui este între zi­le­le 10-20 ale ci­clu­lui, zi­ua 1 fi­ind con­si­de­ra­tă pri­ma zi a men­strua­ţi­ei“, ex­pli­că dr. Andre­as Vyt­ho­ul­kas, me­dic spe­cia­list ob­ste­tri­că-gi­ne­co­lo­gie.

Fă­ră te­a­mă pe ma­sa gi­ne­co­lo­gi­că

Ori­ce fe­meie ca­re și-a înce­put via­ţa se­xua­lă ar tre­bui să fa­că un ast­fel de test mă­car o da­tă pe an. Mul­te doam­ne se plâng, însă, că re­col­ta­rea se­cre­ţi­ei nu e toc­mai ușor de su­por­tat. E drept că, da­că ești stre­sa­tă și încor­de­zi zo­na pel­via­nă, îngreu­ne­zi pro­ce­du­ra, dar, da­că te re­la­xe­zi, lu­cru­ri­le de­curg per­fect. Vei sim­ţi doar o mi­că ci­u­pi­tu­ră, a că­rei sen­za­ţie va dis­pă­rea cât ai zi­ce „pește!“. „Ori­ce pa­ci­en­tă tre­bu­ie să știe că tes­tul nu este unul du­re­ros. Du­pă in­tro­du­ce­rea val­ve­lor, se re­col­te­a­ză din co­lul ute­rin, fă­ră ca pa­ci­en­ta să sim­tă ni­ci­un fel de du­re­re. Du­re­a­ză pu­ţin și se poa­te efec­tua în tim­pul unei con­sul­ta­ţii, da­că au fost înde­pli­ni­te con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ca­te“, spu­ne dr. Andre­as Vyt­ho­ul­kas.

Cum te pre­gă­tești

Exis­tă câte­va lu­cruri im­por­tan­te pe ca­re, oda­tă pro­gra­ma­tă la ana­li­ze, e bi­ne să le iei în cal­cul, și anu­me: să nu ai con­tact se­xual cu mi­ni­mum 48 de ore înain­te de re­col­ta­re; să nu fo­lo­sești ni­ci­un fel de tra­ta­ment va­gi­nal, su­po­zi­toa­re, cre­me sau tam­poa­ne și să nu faci spă­lă­turi va­gi­na­le în zi­le­le pre­mer­gă­toa­re; să nu fi în tim­pul men­strua­ţi­ei.

Ori­ca­re ar fi mo­ti­ve­le pen­tru ca­re nu faci anual tes­tul sal­va­tor, află că 4000 de ro­mânce sunt diag­nos­ti­ca­te anual cu can­cer de col, ța­ra noas­tră fi­ind pe pri­mul loc în Eu­ro­pa la in­ci­de­nța aces­tei bo­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.