Cau­ze­le ne­bă­nu­i­te ale can­ce­ru­lui de ve­zi­că uri­na­ră

Ocu­pă lo­cul cinci, ca in­ci­den­ţă la ni­vel glo­bal, între alte for­me de can­cer. Un mo­tiv se­ri­os pen­tru a nu ne­gli­ja pri­me­le in­di­cii. Tu știi ca­re sunt aces­tea?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

În Ro­mânia, sunt diag­nos­ti­ca­te anual 3825 de ca­zuri noi de can­cer de ve­zi­că uri­na­ră, un can­cer des­pre ca­re mul­tă lu­me nu știe mai ni­mic. Pen­tru că nu poa­te fi întru

to­tul pre­venit, este esen­ţial să cu­noști fac­to­rii de risc. Ast­fel, boa­la poa­te fi des­co­pe­ri­tă înain­te să se răs­pânde­as­că în or­ga­nism.

Fac­tori la ca­re nu te-aștep­ţi

Po­tri­vit da­te­lor sta­tis­ti­ce, fu­ma­tul este con­si­de­rat prin­ci­pa­lul fac­tor de risc în apa­ri­ţia can­ce­ru­lui de ve­zi­că uri­na­ră, fu­mă­to­rii fi­ind de trei ori mai ex­puși de­cât ne­fu­mă­to­rii.

Alţi fac­tori fa­vo­ri­zan­ţi: ● vârsta înain­ta­tă (9 din 10 bol­na­vi au vârsta pes­te 55 de ani); ● ex­pu­ne­rea la sub­stan­ţe chi­mi­ce din in­dus­tria tex­ti­lă, a vop­se­le­lor și pi­e­lă­ri­ei; ● tra­ta­men­te cu ci­tos­ta­ti­ce și ra­di­o­te­ra­pie, pre­cum și cele cu ra­ze în zo­na pel­vi­su­lui; ● cis­ti­te și in­fec­ţii uri­na­re re­pe­ta­te.

Pri­me­le simp­to­me

Din pă­ca­te, nu de pu­ţi­ne ori, în sta­dii in­ci­pi­en­te can­ce­rul de ve­zi­că uri­na­ră poa­te fi cu ușu­rin­ţă con­fun­dat cu o cis­ti­tă sau o in­fec­ţie uri­na­ră, întru­cât pri­me­le simp­to­me, nes­pe­ci­fi­ce, pot apă­rea și în ca­zul aces­tor afec­ţi­uni. Mic­ţi­u­ni­le frecvente și în can­ti­tă­ţi mici, dis­con­for­tul în tim­pul uri­nă­rii sunt prea ușor tre­cu­te cu ve­de­rea. Așa­dar, ori­ce tul­bu­ra­re uri­na­ră ar tre­bui să te tri­mi­tă la me­dic: du­reri, us­tu­ri­mi sau di­fi­cul­tă­ţi la mic­ţi­u­ne, ur­me de sânge în uri­nă sau când ace­as­ta este foar­te închi­să la cu­loa­re, ne­voia frec­ven­tă de a uri­na sau can­ti­ta­tea prea mi­că de uri­nă în ra­port cu li­chi­de­le con­su­ma­te.

In­di­cii îngri­jo­ră­toa­re

Simp­to­me spe­ci­fi­ce can­ce­ru­lui de ve­zi­că uri­na­ră, din pă­ca­te de­ja într-o for­mă avan­sa­tă: ● ur­me de sânge în uri­nă; ● du­reri ab­do­mi­na­le, du­reri în par­tea in­fe­ri­oa­ră a spa­te­lui; ● um­fla­rea pi­ci­oa­re­lor; ● pi­er­de­rea în greu­ta­te din cau­za scă­de­rii bruște a ape­ti­tu­lui; ● du­reri osoa­se, rec­ta­le, ana­le sau în re­gi­u­nea pel­vi­nă. Ori­ca­re din­tre aces­tea im­pu­ne un con­sult me­di­cal neîntârziat.

Poa­te fi pre­venit?

Nu s-a des­co­pe­rit o me­to­dă ga­ran­ta­tă de pre­ven­ţie a can­ce­ru­lui de ve­zi­că uri­na­ră, însă ris­cu­ri­le pot fi re­du­se prin câte­va mă­suri:

✓ Re­nun­ţă la fu­mat! Une­le sub­stan­ţe chi­mi­ce con­ţi­nu­te de tu­tun se acu­mu­le­a­ză în ve­zi­ca uri­na­ră.

✓ Da­că lu­cre­zi în me­diu to­xic, res­pec­tă toa­te nor­me­le de pro­tec­ţie și mer­gi la me­dic în mod re­gu­lat.

✓ Mă­nâncă să­nă­tos! O di­e­tă va­ria­tă, din ca­re să nu lip­se­as­că fruc­te­le și le­gu­me­le con­su­ma­te zil­nic aju­tă la re­du­ce­rea ris­cu­lui de can­cer.

✓ Ţi­ne cont de fap­tul că in­fec­ţi­i­le uri­na­re re­pe­ta­te și ne­tra­ta­te cresc ris­cul de can­cer de ve­zi­că uri­na­ră.

Nu ui­ta să bei apă!

E cea mai sim­plă, mai la înde­mână mă­su­ră de pre­veni­re a can­ce­ru­lui de ve­zi­că uri­na­ră. Expli­ca­ţia e cât se poa­te de lo­gi­că: ri­ni­chii înde­pli­nesc

o func­ţie foar­te im­por­tan­tă în or­ga­nism, cea de fil­tra­re, cu­ră­ţând sânge­le de im­pu­ri­tă­ţi și to­xi­ne, aces­tea ur­mând a fi de­po­zi­ta­te în ve­zi­ca uri­na­ră pen­tru a fi eli­mi­na­te. Pen­tru bu­na des­fășu­ra­re a aces­tui pro­ces, o can­ti­ta­te su­fi­ci­en­tă de li­chi­de (mai ales apă, dar și ce­ai­uri na­tu­ra­le, su­curi de fruc­te, su­pe) are un rol ho­tă­râtor.

Fu­ma­tul este res­pon­sa­bil de ju­mă­ta­te din­tre ca­zu­ri­le de can­cer de ve­zi­că uri­na­ră.

Can­ce­rul de ve­zi­că uri­na­ră apa­re mai frec­vent la băr­ba­ţi de­cât la fe­mei, de cele mai mul­te ori la cei tre­cu­ţi de 55 de ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.