Pe­pe­ne­le roșu, pri­e­te­nul bi­lei, dușma­nul reu­ma­tis­mu­lui

Nu cred că exis­tă prea mul­ţi oa­meni că­ro­ra să nu le pla­că pe­pe­ne­le roșu. Dul­ce­le ve­rii, aro­mat și atât de bun. Și e foar­te bi­ne că le pla­ce, pen­tru că fe­li­i­le ze­moa­se sunt și foar­te să­nă­toa­se.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Tre­bu­ie să știi, înain­te de toa­te, că pe­pe­ne­le (și cel ver­de, și cel gal­ben) fa­ce par­te din ace­e­ași fa­mi­lie, a cu­cur­bi­ta­ce­e­lor, cu cas­tra­ve­te­le și do­vle­a­cul. Este ori­gi­nar din nor­dul Afri­cii și a fost cul­ti­vat încă de pe vre­mea fa­rao­ni­lor. Pe­pe­ne­le este dul­ce, dar are pu­ţi­ne ca­lo­rii și un efect di­u­re­tic re­cu­nos­cut.

Avan­taj? Vi­ta­mi­na C

Ca mai toa­te fruc­te­le și le­gu­me­le, pe­pe­ne­le roșu are un con­ţi­nut ri­di­cat de vi­ta­mi­na C, ca­re se com­bi­nă per­fect cu ce­le­lal­te mi­ne­ra­le și vi­ta­mi­ne și de­vi­ne o ade­vă­ra­tă co­moa­ră de sănătate. Pe de o par­te, sus­ţi­ne orga­nis­mul să uti­li­ze­ze fi­e­rul la ca­pa­ci­ta­te ma­xi­mă, ce­ea ce fa­ce ca glo­bu­le­le roșii să tran­spor­te mai mult oxi­gen. Un con­sum con­stant de pe­pe­ne roșu întă­rește, tot da­to­ri­tă

vi­ta­mi­nei C, sis­te­mul imu­ni­tar. De pil­dă, du­pă o pe­tre­ce­re mai… fur­tu­noa­să de va­can­ţă, o por­ţie se­ri­oa­să de pe­pe­ne di­mi­nea­ţa te re­fa­ce mai ce­va ca o ca­fea!

Scut an­ti­can­cer

Pe­pe­ne­le ver­de con­ţi­ne cea mai ma­re can­ti­ta­te de li­co­pen (pig­men­tul ce-i dă cu­loa­rea) din­tre toa­te fruc­te­le și le­gu­me­le: cu 40% mai mult li­co­pen de­cât to­ma­te­le, de exem­plu. Li­co­pe­nul este, du­pă cum știi, un ex­ce­lent an­ti­o­xi­dant, scut pu­ter­nic împo­tri­va ra­di­ca­li­lor li­beri ca­re sen­si­bi­li­ze­a­ză orga­nis­mul și aju­tă la pro­li­fe­ra­rea ce­lu­le­lor can­ce­roa­se. De ace­ea, o cu­ră de pe­pe­ne roșu în fi­e­ca­re va­ră con­tri­bu­ie la pre­veni­rea mul­tor can­ce­re și a bo­li­lor de ini­mă.

Exis­tă o spe­cie de pe­pe­ne roșu, C. la­na­tus sp. mu­co­sos­per­mus, cul­ti­vat doar pen­tru se­mi­nțe, ca­re sunt co­mes­ti­bi­le și co­nțin mari can­ti­tăți de li­pi­de și pro­tei­ne. Mi­e­zul nu este însă co­mes­ti­bil.

Un alt an­ti­o­xi­dant preți­os co­nți­nut de pe­pe­ne­le roșu este vi­ta­mi­na A. Ace­as­ta su­sți­ne re­ge­ne­ra­rea pi­e­lii și pre­vi­ne apa­riția ri­du­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.