Ali­na­re pen­tru pi­ci­oa­re­le um­fla­te

Când afa­ră e cald, ţi se um­flă glez­ne­le, une­ori atât de mult încât aproa­pe își du­ble­a­ză vo­lu­mul? Află ce me­to­de na­tu­ra­le te aju­tă să eli­mini exce­sul de apă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pi­ci­oa­re­le ni se um­flă atunci când orga­nis­mul re­ţi­ne mai mul­tă apă de­cât are ne­voie. Deși cau­ze­le pro­ble­mei pot fi di­ver­se, de la lip­să de exer­ci­ţiu fi­zic, ex­ces de sa­re, va­ri­ce, la de­ze­chi­bru hor­mo­nal sau afec­ţi­uni re­na­le, mul­te fe­mei au ob­ser­vat că se con­frun­tă cu acest fe­no­men în spe­cial va­ra. Căl­du­ra, com­bi­na­tă sau nu cu sta­tul înde­lun­gat în pi­ci­oa­re, poa­te an­tre­na um­fla­rea glez­ne­lor și

a gam­be­lor. De­se­ori, ede­me­le sunt înso­ţi­te de sen­za­ţia ne­plă­cu­tă de pi­ci­oa­re gre­le și du­reri la ni­ve­lul aces­to­ra. Exis­tă, însă, pe lângă me­di­ca­men­te­le de la far­ma­cie, câte­va so­lu­ţii na­tu­ra­le.

Bea mai mul­tă apă

Pa­ra­do­xal, cea mai bu­nă mo­da­li­ta­te de a eli­mi­na exce­sul de apă este să bei mai mul­tă apă - ede­me­le sunt, de obi­cei, semn că orga­nis­mul du­ce lip­să de apă, mo­tiv pen­tru ca­re re­ţi­ne fi­e­ca­re pi­că­tu­ră de li­chid. Bea cel pu­ţin 2 li­tri de li­chi­de pe zi: apă pla­tă sau ga­zoa­să, ce­ai­uri, su­pe. Ai gri­jă, to­tuși, să nu bei o can­ti­ta­te ma­re de apă într-un timp scurt, ca să evi­ţi ce­ea ce se che­a­mă in­to­xi­ca­ţia cu apă (hi­per­hi­dra­ta­re). Evi­tă su­cu­ri­le de fruc­te și ră­co­ri­toa­re­le din co­merţ, mult prea pli­ne de za­hăr și chi­mi­ca­le. In­clu­de în ali­men­ta­ţie cât mai mul­te fruc­te și le­gu­me, ca­re sunt foar­te bo­ga­te în apă (80% - 90%): pe­pe­ne roșu, roșii, cas­tra­ve­ţi, mor­co­vi, var­ză etc.

Băi de pi­ci­oa­re

Pi­ci­oa­re­le îţi sunt atât de um­fla­te încât nu mai in­tră în san­da­le? Întru­cât căl­du­ra este cea ca­re a pro­vo­cat fe­no­me­nul, pri­ma mă­su­ră este să-ţi ră­co­rești pi­ci­oa­re­le. Ime­diat ce vii de la ser­vi­ciu, cu­fun­dă-ţi pi­ci­oa­re­le într-un li­ghe­an cu apă rece pen­tru cel pu­ţin 15 mi­nu­te sau ţi­ne-le sub jet de apă rece. În apă po­ţi pu­ne și un pumn de sa­re grun­joa­să.

Plan­te ca­re te aju­tă

Gra­ţie ac­ţi­u­nii di­u­re­ti­ce sau dre­nan­te, une­le plan­te te aju­tă să eli­mini exce­sul de apă și to­xi­ne­le. Ui­te câte­va din­tre ele:

→ Vul­tu­ri­ca. Este un di­u­re­tic pu­ter­nic. Pes­te 50 g plan­tă toar­nă un li­tru de apă clo­co­ti­tă. La­să să in­fu­ze­ze 10 mi­nu­te, apoi stre­coa­ră. Bea o ca­nă de 2-3 ori pe zi.

→ Pă­trun­jel. Me­di­ci­na tra­di­ţi­o­na­lă îi atri­bu­ie nu­me­roa­se vir­tu­ţi te­ra­peu­ti­ce și de­pu­ra­ti­ve. Este un ex­ce­lent di­u­re­tic și an­ti­in­fec­ţi­os, eli­mi­nă to­xi­ne­le și re­dă elas­ti­ci­ta­tea va­se­lor de sânge. Infu­zia este mij­lo­cul fa­cil de a be­ne­fi­cia ra­pid de toa­te avan­ta­je­le aces­tui con­di­ment ne­lip­sit din ori­ce bu­că­tă­rie. Pes­te do­uă lin­gu­ri­ţe de pă­trun­jel us­cat toar­nă o ca­nă de apă clo­co­ti­tă. La­să să in­fu­ze­ze 10 mi­nu­te. Bea 2-3 căni pe zi, dar nu ui­ta să adau­gi frun­ze­le de pă­trun­jel și în mânca­re sau sa­la­te.

→ Cre­ţușcă. Are efec­te anal­ge­zi­ce, an­ti­in­fla­ma­toa­re (este o ade­vă­ra­tă as­pi­ri­nă ve­ge­ta­lă), an­ti­reu­ma­tis­ma­le, di­u­re­ti­ce, an­tis­pas­ti­ce. Adu la punc­tul de fi­er­be­re 250 ml de apă, apoi las-o câte­va mi­nu­te să se ră­ce­as­că până la 90°C, pen­tru a nu se dis­tru­ge prin­ci­pi­i­le ac­ti­ve din plan­tă. Toar­nă apa pes­te 2 lin­gu­ri­ţe de plan­tă, aco­pe­ră va­sul și la­să să in­fu­ze­ze 10 mi­nu­te, apoi stre­coa­ră. Bea 3 căni pe zi, între me­se­le prin­ci­pa­le.

→ Pă­pă­die. Este re­co­man­da­tă în in­su­fi­ci­en­ţă he­pa­ti­că, li­tia­ză bi­lia­ră, he­pa­ti­tă in­fec­ţi­oa­să, dis­chi­ne­zie bi­lia­ră, co­le­cis­ti­tă, ec­ze­me, reu­ma­tism, hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă, con­sti­pa­ţie, ede­me. Da­to­ri­tă pro­pri­e­tă­ţi­lor di­u­re­ti­ce și de­pu­ra­ti­ve, pă­pă­dia fa­vo­ri­ze­a­ză eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor. Infu­zia se pre­pa­ră cu o lin­gu­ri­ţă de frun­ze us­ca­te la 150 ml apă clo­co­ti­tă. Se bea de 3 ori pe zi.

→ Frun­ze de mes­te­a­căn. Sunt re­co­man­da­te nu doar în caz de re­ten­ţie de apă, ci și ca re­me­diu în in­fec­ţii uri­na­re, cis­ti­tă, reu­ma­tism, gu­tă. Pes­te 1-2 lin­gu­ri­ţe de frun­ze de mes­te­a­căn us­ca­te, toar­nă 200 ml apă clo­co­ti­tă. La­să să in­fu­ze­ze 10 mi­nu­te, apoi stre­coa­ră. Bea o ca­nă de 1-3 ori pe zi.

→ Co­zi de ci­reșe. Infu­zia din co­zi de ci­reșe are pro­pri­e­tă­ţi de­to­xi­fian­te, la­xa­ti­ve, di­u­re­ti­ce, fe­bri­fu­ge. Re­ţe­ta este sim­plă: fi­er­be un li­tru de apă împreu­nă cu un pumn bun de co­zi de ci­reșe, timp de 10 mi­nu­te. Ia va­sul de pe foc și la­să să in­fu­ze­ze 6 mi­nu­te, apoi fil­tre­a­ză. Bău­tu­ra are un mi­ros amar ne­plă­cut, dar po­ţi adău­ga un pic de si­rop de fruc­te roșii (zmeu­ră, că­pșuni etc.) sau miere. Bea trei căni pe zi.

Da­că nu tre­ce cu una, cu do­uă, re­te­nția de apă tre­bu­ie in­ves­ti­ga­tă de me­dic. Une­ori poa­te fi cau­za­tă de afe­cți­uni se­ri­oa­se, pre­cum hi­per­ten­si­u­nea ar­te­ria­lă, bo­li re­na­le sau he­pa­ti­ce, in­su­fi­ci­e­nță car­dia­că sau cir­cu­la­to­rie.

Des­hi­dra­ta­rea con­tri­bu­ie la apa­ri­ţia ede­me­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.