Se­cre­te de... cre­son

Este ori­gi­nar din Asia cen­tra­lă și de vest, un­de crește și acum în sta­re săl­ba­ti­că. Se fo­lo­sește, în bu­că­tă­rie, nu­mai proas­păt, frun­ze­le lui păs­trându-și pro­pri­e­tă­ţi­le nu­mai do­uă-trei zi­le.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Este fo­lo­sit de foar­te mult timp și în bu­că­tă­ria ro­mâneas­că, sub for­mă de con­di­ment sau în sa­la­te. Este ru­dă cu var­za și co­no­pi­da, fă­când par­te din ace­e­ași fa­mi­lie, a cru­ci­fe­re­lor. Se poa­te cul­ti­va foar­te ușor - crește foar­te re­pe­de, poa­te fi re­col­tat la o săp­tă­mână du­pă re­col­ta­re - aca­să. Este fo­lo­sit ade­sea ca plan­tă me­di­ci­na­lă. Alte se­cre­te ale cre­so­nu­lui? Ime­diat:

→ Are o aro­mă spe­ci­fi­că, dar când îl ală­turi altor in­gre­di­en­te ca­pă­tă un gust plă­cut iu­te-să­rat.

→ Este ase­mă­nă­tor pi­pe­ru­lui, pe ca­re chiar îl poa­te înlo­cui în une­le re­ţe­te. Iu­ţe­a­la cre­so­nu­lui se sim­te nu­mai în gu­ră, nu se ex­tin­de spre nas ca a mușta­ru­lui sau a hre­a­nu­lui. De ace­ea, mul­ţi îl pre­fe­ră.

→ Fo­lo­sit sub for­mă de ca­ta­plas­me, cre­so­nul ac­ce­le­re­a­ză ci­ca­tri­za­rea ul­ce­ru­lui și vin­de­ca­rea ab­ce­se­lor den­ta­re. Se apli­că pe lo­cul res­pec­tiv un strat de cre­son proas­păt, to­cat, fi­xat cu un ban­daj. Pro­ce­deul se re­pe­tă de do­uă ori pe zi.

→ Este re­co­man­dat dia­be­ti­ci­lor, sub for­mă de in­fu­zie, pen­tru că pro­du­ce scă­de­rea va­lo­rii za­hă­ru­lui din sânge (gli­ce­mia), dar și a ce­lei din uri­nă (gli­co­zu­ria).

→ Tinc­tu­ra de cre­son este foar­te bu­nă împo­tri­va că­de­rii pă­ru­lui: suc de cre­son proas­păt, ames­te­cat în păr­ţi ega­le cu al­cool de 90°, cu ca­re fric­ţi­o­ne­zi pi­e­lea ca­pu­lui, de do­uă ori pe zi.

→ Con­ţi­nu­tul im­por­tant de iod re­co­man­dă cre­so­nul în tra­ta­rea de­re­glă­ri­lor glan­dei ti­roi­de.

→ E un bun di­u­re­tic și de­to­xi­fiant și aju­tă la eli­mi­na­rea gră­si­mii.

→ Este con­si­de­rat un afro­di­ziac efi­ci­ent.

→ Con­ţi­ne ulei­uri esen­ţia­le sul­fu­ra­te, de ace­ea se re­co­man­dă în tra­ta­rea bro­nși­te­lor cro­ni­ce, tu­sei per­sis­ten­te, ca­ta­ru­lui pul­mo­nar și tu­sei con­vul­si­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.