Ca­fea cu aro­mă de va­ră

Ce poa­te fi mai plă­cut de­cât să te tre­zești di­mi­nea­ţa și să sim­ţi mi­ro­sul îmbi­e­tor al ca­fe­lei?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pe lângă fap­tul că-ţi adu­ce ener­gie, con­su­mul zil­nic al aces­tei li­cori de­li­ci­oa­se sca­de ris­cul de de­pre­sie, de Alzhei­mer și dia­bet, crește vi­gi­len­ţa, re­zis­ten­ţa la obo­se­a­lă și ca­pa­ci­ta­tea de efort.

Ca­fea cu lap­te la mi­cul de­jun

Deși unii nu­tri­ţi­o­niști sunt de pă­re­re că nu tre­bu­ie să ames­teci ca­fe­aua cu lap­te, pen­tru că de­vi­ne in­di­ges­tă, alţii re­co­man­dă ace­as­tă com­bi­na­ţie toc­mai pen­tru că ră­mâne mai mult timp în sto­mac, deci te aju­tă să pă­că­lești ușor sen­za­ţia de foa­me. Bea di­mi­nea­ţa o ca­nă de ca­fea cu lap­te ală­turi de câţi­va bis­cu­i­ţi di­ges­ti­vi și e su­fi­ci­ent pen­tru mi­cul de­jun, da­că vrei să slă­bești. O ce­așcă de ca­fea neîndul­ci­tă con­ţi­ne doar 5 ca­lo­rii, iar adău­gându-i o lin­gu­ri­ţă de za­hăr și pu­ţin lap­te tot nu de­pășește 100 de ca­lo­rii.

Se spu­ne că nu tre­bu­ie să bei ca­fea pe ca­ni­cu­lă, pen­tru că des­hi­dra­te­a­ză. Poți anu­la însă foar­te sim­plu acest nea­juns, bând un pa­har cu apă înain­te sau du­pă fi­e­ca­re ceșcuță de ca­fea.

Cea mai ma­re can­ti­ta­te de co­fei­nă o con­ţi­ne ca­fe­aua la fil­tru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.