To­pește ki­lo­gra­me­le cu mânca­re ca de be­be­luș

Poa­te su­na ta­re ci­u­dat, dar e mai sim­plu de­cât pa­re. Și mai efi­ci­ent de­cât cre­zi!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Di­e­ta pe ca­re ţi-o pro­pu­nem în rându­ri­le ur­mă­toa­re nu înse­am­nă să te hră­nești nu­mai cu lap­te sau cu mânca­re spe­cia­lă pen­tru be­be­luși, din cea pe ca­re o gă­sești la bor­can în ori­ce ma­ga­zin, la pre­ţuri des­tul de pi­pe­ra­te. Înse­am­nă, însă, să mă­nânci pre­pon­de­rent li­chi­de și pi­u­reuri, cam așa cum ai hrăni un co­pil mic. Pen­tru că, nu-i așa, cu me­ni­ul nos­tru zil­nic ne per­mi­tem să fim ne­gli­jen­ţi, dar când e vor­ba de me­ni­ul ce­lor mici, fa­cem tot po­si­bi­lul să-i hră­nim co­rect, cu tot ce-i mai bun, să le ofe­rim o hra­nă pli­nă de vi­ta­mi­ne și să­nă­toa­să.

Cât mai pu­ţin de mes­te­cat

Știi de­ja: cu cât mes­teci mai mult mânca­rea, cu atât ea de­vi­ne mai ușor de di­ge­rat și de asi­mi­lat de or­ga­nism. Dar, de cele mai mul­te ori, e greu și plic­ti­si­tor să res­pec­ţi acest sfat. Alter­na­ti­va este mânca­rea ca­re de­ja se află într-o for­mă ca­re să nu mai dea mult de lu­cru sis­te­mu­lui di­ges­tiv. Chiar da­că nu e li­chi­dă, să fie cât mai mă­run­ţi­tă po­si­bil! De exem­plu, mor­cov și măr po­ţi mânca sau sub for­mă de suc, sau coap­te și pa­sa­te, sau în sa­la­tă, du­pă ce le dai pe ră­ză­toa­re, ca pen­tru un co­pil, even­tual adău­gând o lin­gu­ri­ţă de miere. Un ast­fel de me­niu este mult mai con­sis­tent și va­riat de­cât unul ba­zat ex­clu­siv pe su­curi na­tu­ra­le, te aju­tă să-ţi schim­bi obi­cei­u­ri­le ali­men­ta­re și să eli­mini sur­plu­sul de gră­si­me.

Lac­ta­te­le sunt de ba­ză

Iaur­tul, brânzi­ca de vaci, bul­gă­rașii de brânză au pu­ţi­ne ca­lo­rii și mul­te pro­tei­ne, plus cal­ci­ul atât de ne­ce­sar pen­tru să­nă­ta­tea oa­se­lor și din­ţi­lor. Ori­ce fe­meie ar tre­bui să mă­nânce mă­car do­uă por­ţii de lac­ta­te zil­nic, pen­tru a pre­ve­ni os­te­o­po­ro­za. O por­ţie de 200 g nu are mai mult de 200 de ca­lo­rii și o po­ţi con­su­ma în com­bi­na­ţii di­ver­se. O sur­să com­ple­tă de pro­tei­ne este și oul, pe ca­re îl po­ţi mânca nu­mai fi­ert moa­le, nu mai mult de 2 ouă pe zi, cu le­gu­me pa­sa­te.

Ma­sa de ce­re­a­le

Încă de la șa­se luni de via­ţă, be­be­lușul are voie ovăz, o ce­re­a­lă ca­re nu con­ţi­ne glu­ten, în schimb este bo­ga­tă în fi­bre, vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le. In­clu­de și tu o ast­fel de ma­să în me­niu. Ter­ci­ul de ovăz pre­pa­rat din făi­nă in­te­gra­lă sau ful­gi îl po­ţi mânca în loc de mic de­jun, cu lap­te, iaurt, fruc­te sau cu câţi­va bis­cu­i­ţi in­te­gra­li pa­sa­ţi și ei în com­po­zi­ţie. Ovă­zul sca­de co­les­te­ro­lul, re­gle­a­ză gli­ce­mia și sti­mu­le­a­ză di­ges­tia.

Su­pe de le­gu­me

Su­pe­le tre­bu­ie să con­ţi­nă cât mai pu­ţi­ne in­gre­di­en­te și cât mai să­nă­toa­se, ca și cum le-ai pre­pa­ra pen­tru un co­pil în pe­ri­oa­da di­ver­si­fi­că­rii. Câţi­va mor­co­vi, o ţe­li­nă, un car­tof sau un do­vle­cel, fi­er­te și pa­sa­te, cu pu­ţi­nă smântână și ia­tă o su­pă­cre­mă de­li­ci­oa­să!

Mai des, dar să­nă­tos

Da­că mă­nânci hra­nă li­chi­dă, ţi se fa­ce foa­me mai re­pe­de, deci va tre­bui să mă­nânci mai des. Ca­lo­ri­i­le pro­veni­te din hra­nă pre­pon­de­rent li­chi­dă nu sunt însă atât de pe­ri­cu­loa­se pen­tru si­lue­tă pre­cum cele din ali­men­te­le obișnu­i­te, to­tuși, nu tre­bu­ie să exa­ge­re­zi. Spre exem­plu, da­că mă­nânci de di­mi­nea­ţa până se­a­ra un bol de iaurt cu fruc­te de pă­du­re, un pi­u­re de le­gu­me, o su­pă­cre­mă de broc­co­li, un terci de ovăz cu ba­na­nă pa­sa­tă și o sa­la­tă ma­re de fruc­te, plus 500 ml de suc de fruc­te și le­gu­me, nu su­feri de foa­me, dar slă­bești ga­ran­tat. Și în pri­vin­ţa can­ti­tă­ţii tre­bu­ie să te por­ţi ca un co­pil ca­re, în ge­ne­ral, nu mă­nâncă de­cât atât cât îi este ne­ce­sar. Nu su­pli­men­ta por­ţia!

Cât du­re­a­ză?

Cât vrei tu. Po­ţi da jos 2 ki­lo­gra­me în doar 3-4 zi­le de cu­ră și pes­te 3 ki­lo­gra­me într-o săp­tă­mână. Da­că nu slă­bești atât, înse­am­nă că ai exa­ge­rat cu por­ţi­i­le, pe ca­re va tre­bui să le re­duci can­ti­ta­tiv. Du­ra­ta de­pin­de de obi­ec­ti­ve­le ta­le. Ide­al este să ţii cu­ra o săp­tă­mână, ur­ma­tă de o săp­tă­mână în ca­re să nu re­vii di­rect la ali­men­ta­ţia nor­ma­lă, ci să păs­tre­zi mă­car o ma­să li­chi­dă pe zi.

Nu mânca ni­mic din ce nu i-ai da ce­lui mic! Da­că ți-e pof­tă de ce­va mai con­sis­tent, nu mânca acel lu­cru de­cât da­că ar fi po­tri­vit și pen­tru un co­pil de un anișor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.