Greșe­li ușor de evi­tat înain­te de cul­ca­re

Ri­tua­lul de somn este ex­trem de im­por­tant pen­tru o via­ţă să­nă­toa­să. Mul­ţi, însă, nu îl res­pec­tă, iar di­mi­nea­ţa se plâng de obo­se­a­lă și ex­te­nua­re.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Încă din pri­me­le zi­le de via­ţă, un pui de om înce­pe să înve­ţe, cu aju­to­rul ma­mei, cum stă tre­a­ba cu rit­mul cir­ca­dian și ca­re este di­fe­ren­ţa între zi și noap­te când vi­ne vor­ba de odih­nă. De altfel, una din­tre cele mai im­por­tan­te pro­vo­cări ale sta­tu­tu­lui de proas­păt pă­rin­te este de a-l învă­ţa pe be­be să doar­mă mai mult pe tim­pul nop­ţii. Pen­tru asta, pe­dia­trii îi sfă­tu­i­esc pe pă­rin­ţi să cre­e­ze se­a­ra un am­bi­ent pro­pi­ce som­nu­lui, pre­ce­dat de băi­ţă și ma­saj, ri­tual cu ca­re be­be se va de­prin­de și pe ca­re îl va aso­cia cu som­nul de noap­te.

Odih­na e im­por­tan­tă

Mai de­par­te în via­ţă, la ma­tu­ri­ta­te, pen­tru fi­e­ca­re din­tre noi odih­na este foar­te im­por­tan­tă. La fel de im­por­tan­tă ca hra­na sau spor­tul. Ea ne aju­tă să ne re­cu­pe­răm vi­goa­rea și ener­gia, să fim ap­ţi pen­tru ac­ti­vi­tă­ţi­le de zi cu zi. Din pă­ca­te,

în so­ci­e­tă­ţi­le oc­ci­den­ta­le oa­me­nii dorm din ce în ce mai pu­ţin și din ce în ce mai prost din cau­za stre­su­lui, a res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­lor sau chiar a sti­mu­li­lor ca­re in­ter­fe­re­a­ză cu ca­li­ta­tea som­nu­lui. Pen­tru a evi­ta ast­fel de ex­pe­ri­en­ţe, ar fi bi­ne să re­nun­ţăm la anu­mi­te ac­ti­vi­tă­ţi se­a­ra, de­oa­re­ce une­le din­tre ele cresc ni­ve­lul de ener­gie și împi­e­di­că in­sta­la­rea stă­rii de re­la­xa­re ca­re pre­ce­de som­nul. Tu ce obi­cei­uri ai înain­te de a te bă­ga în pat?

Faci băi fi­er­bin­ţi

Deși efec­tul re­la­xant al unei băi înain­te de cul­ca­re este in­con­tes­ta­bil, fap­tul că fo­lo­sești apa la o tem­pe­ra­tu­ră prea ri­di­ca­tă poa­te alun­ga som­nul. Bu­năoa­ră, fie mer­gi la duș cu cel pu­ţin o oră înain­te de a in­tra în așter­nu­turi, fie fo­lo­sești o apă căl­du­ţă, ca­re să nu cre­as­că prea ta­re tem­pe­ra­tu­ra cor­pu­lui.

Bei prea mul­te li­chi­de

Știm cu to­ţii că al­coo­lul sau bău­tu­ri­le ca­re con­ţin co­fei­nă pot afec­ta ne­ga­tiv som­nul. Ace­lași efect are însă ori­ce bău­tu­ră con­su­ma­tă în can­ti­tă­ţi prea mari cu o oră sau do­uă înain­te de cul­ca­re. Între­ru­pe­ri­le frecvente ale som­nu­lui pen­tru a mer­ge la baie afec­te­a­ză ci­clul nor­mal al aces­tu­ia. Un­de mai pui că unii nu vor mai reuși de­loc să adoa­mă, sfârșind prin a nu­mă­ra oi până când cra­pă de zi­uă.

Na­vi­ghe­zi pe in­ter­net sau ador­mi cu te­le­vi­zo­rul des­chis

Sunt mul­te stu­dii ca­re vor­besc des­pre im­pac­tul pe ca­re îl au ecra­ne­le lu­mi­noa­se, în fa­ţa că­ro­ra pe­tre­cem prea mult timp se­a­ra, asu­pra ca­li­tă­ţii som­nu­lui. Unul din­tre ele, dat pu­bli­ci­tă­ţii în anul 2009, re­le­vă fap­tul că oa­me­nii pe­trec foar­te mult timp se­a­ra în fa­ţa te­le­vi­zo­ru­lui, fapt ce du­ce la o scur­ta­re a tim­pu­lui efec­tiv acor­dat som­nu­lui. Pri­va­rea de odih­nă noc­tur­nă este aso­cia­tă cu apa­ri­ţia mul­tor bo­li gra­ve. În plus, de­ru­la­rea ra­pi­dă de ima­gini și lu­mi­no­zi­ta­tea ac­cen­tua­tă a aces­tor ecra­ne cresc sta­rea de aler­tă și agi­ta­ţie și întârzie de­cla­nșa­rea pro­ce­su­lui de pro­du­ce­re a me­la­to­ni­nei, hor­mo­nul som­nu­lui.

Mă­nânci prea mult

Întot­de­au­na, este re­co­man­dat ca ul­ti­ma ma­să a zi­lei, ci­na, să fie cât mai ușoa­ră. O sa­la­tă, o frip­tu­ră sim­plă, un iaurt, un fruct sau o su­pă sunt înde­a­juns, mai ales la o oră târzie. O ma­să co­pi­oa­să cu cel mult o oră sau do­uă înain­te de a te vârî în pat îţi va crea o mul­ţi­me de nea­jun­suri. Di­ges­tia se va fa­ce foar­te lent, iar som­nul va avea foar­te mult de su­fe­rit din cau­za „bo­lo­va­nu­lui“din sto­mac. Un­de mai pui că și vi­se­le pot fi afec­ta­te din acest mo­tiv, ști­u­tă fi­ind le­gă­tu­ra din­tre apa­ri­ţia coșma­ru­ri­lor și sto­ma­cul plin pe tim­pul nop­ţii.

Fu­me­zi

Ni­co­ti­na are un efect sti­mu­lent, așa că ar fi bi­ne ca ul­ti­ma ţi­ga­ră a se­rii să nu fie prea apro­pia­tă de ora de cul­ca­re.

Faci exer­ci­ţii in­ten­se

Da­că ești ge­nul de per­soa­nă ca­re ţi­ne la sănătate și obișnu­i­ește să fa­că mișca­re în fi­e­ca­re zi, ar fi bi­ne să nu împin­gi aces­te se­si­uni de an­tre­na­ment prea târziu în noap­te. Deși se știe că spor­tul îmbu­nă­tă­ţește ca­li­ta­tea som­nu­lui și tra­te­a­ză in­som­nia, exer­ci­ţi­i­le prac­ti­ca­te înain­te de cul­ca­re pot crea o sta­re de agi­ta­ţie și ex­ci­ta­ţie ca­re vor întârzia in­sta­la­rea som­nu­lui. Ori­ce or­ga­nism are ne­voie să se li­niște­as­că înain­te de re­pao­sul noc­turn, nu doar fi­zic, ci și psi­hic.

Con­form unui stu­diu fă­cut de Uni­ver­si­ta­tea din Kan­sas, SUA, 63% din­tre cei ca­re dorm în pat cu ani­ma­lul de com­pa­nie nu au par­te de un somn odih­ni­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.