sfa­turi la mi­nut Eli­mi­nă ci­u­per­ca pi­ci­o­ru­lui!

De­nu­mi­tă în ter­meni me­di­ca­li „ti­nea pe­dis“, ci­u­per­ca pi­ci­o­ru­lui este o in­fec­ţie pro­vo­ca­tă, du­pă cum îi spu­ne nu­me­le, de o ci­u­per­că. Afec­te­a­ză în spe­cial spa­ţi­ul din­tre de­ge­te­le de la pi­ci­oa­re și tăl­pi­le, cau­zând mâncă­ri­mi, roșe­a­ţă și mi­ros ne­plă­cut.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Căl­du­ra și ume­ze­a­la o fa­vo­ri­ze­a­ză, așa că ai mai mari șan­se să te pri­cop­sești cu ea da­că faci sport, por­ţi încăl­ţă­min­te din ma­te­ria­le sin­te­ti­ce sau ca­re nu la­să pi­ci­o­rul să res­pi­re, da­că mer­gi des la pis­ci­nă sau fo­lo­sești dușuri co­mu­ne, pen­tru că este și con­ta­gi­oa­să. „Încăl­ţă­min­tea prea strâmtă, pur­ta­tă fă­ră șo­se­tă poa­te să fa­vo­ri­ze­ze tran­spi­ra­ţia și, oda­tă cu me­di­ul umed cre­at, di­ver­se in­fec­ţii pot apă­rea la su­pra­fa­ţa pi­e­lii. In­fec­ţi­i­le fun­gi­ce sau așa-nu­mi­te­le ci­u­perci ale pi­ci­oa­re­lor au as­pect și simp­to­me ca­rac­te­ris­ti­ce, ma­ni­fes­tându-se prin roșe­a­ţă și mici ve­zi­cu­le pli­ne cu li­chid, ca­re, atunci când se sparg, la­să zo­ne aco­pe­ri­te de crus­te și scua­me. De mul­te ori, in­fec­ţia fun­gi­că se ex­tin­de la un­ghi­i­le de la pi­ci­oa­re. În aces­te ca­zuri, un­ghi­i­le apar fria­bi­le, îngroșa­te și de­tașa­te de pa­tul un­ghial“, spu­ne dr. Lau­ren­ţiu Vlă­dău, Cli­ni­ca He­bra Der­ma­to­lo­gie.

În ca­zul în ca­re exis­tă du­bii în pri­vi­nța diag­nos­ti­cu­lui, se poa­te fa­ce un exa­men mi­cros­co­pic, du­pă re­col­ta­rea unei pro­be de la ni­ve­lul le­zi­u­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.