De­re­glă­ri­le hormonale, cau­za mul­tor bo­li

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Când vi­ne vor­ba de sănătate, hor­mo­nii joa­că un rol mult mai im­por­tant de­cât ne închi­pu­im. Ei in­fluen­ţe­a­ză aproa­pe to­tul în or­ga­nism: som­nul, bu­na dis­po­zi­ţie, rit­mul ini­mii, crește­rea oa­se­lor și ţe­su­tu­ri­lor, greu­ta­tea cor­po­ra­lă, fer­ti­li­ta­tea. Ia­tă de ce, când glan­de­le en­do­cri­ne, cele ca­re se­cre­tă hor­mo­nii, nuși mai înde­pli­nesc co­rect func­ţia, ne pu­tem con­frun­ta cu tot fe­lul de pro­ble­me, mai mult sau mai pu­ţin se­ri­oa­se: ac­nee, pi­e­le us­ca­tă, iri­ta­bi­li­ta­te, obe­zi­ta­te, dia­bet, oa­se fra­gi­le… Află mai mul­te des­pre bo­li­le en­do­cri­ne ca să ve­zi da­că nu cum­va te ame­nin­ţă și pe ti­ne o ase­me­nea ma­la­die.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.