Me­di­co­ver se ex­tin­de

Sanatatea de Azi - - ȘĂTNIĂRTIA­STĂENĂTATE -

Me­di­co­ver, unul din­tre prin­ci­pa­lii fur­ni­zori de ser­vi­cii pri­va­te me­di­ca­le și de diag­nos­tic din Ro­mânia, a fi­na­li­zat pro­ce­sul de achi­zi­ţie a Cen­tru­lui Me­di­cal Aca­de­mi­ca. Tran­zac­ţia con­so­li­de­a­ză pre­zen­ţa Me­di­co­ver în Bu­cu­rești, un­de com­pa­nia de­ţi­ne de­ja un spi­tal, o ma­ter­ni­ta­te și ze­ce cli­nici.

Cru­cea Roșie Ro­mână a săr­bă­to­rit 142 de ani de ac­ti­vi­ta­te uma­ni­ta­ră. Orga­ni­zația va con­ti­nua să in­spi­re, încu­ra­je­ze, fa­ci­li­te­ze și pro­mo­ve­ze, zi de zi, ac­ti­vi­tăți­le uma­ni­ta­re ca­re pre­vin și ali­nă su­fe­ri­nța uma­nă, con­tri­bu­ind ast­fel la me­nți­ne­rea și pro­mo­va­rea dem­ni­tății uma­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.