De ce este can­ce­rul de ve­zi­că uri­na­ră mai „înspăi­mântă­tor“de­cât alte for­me de can­cer?

Sanatatea de Azi - - TT AĂ TN EĂ SĂ NT - Dr. Ge­or­ge­ta Po­li­xe­nia Ior­ga me­dic spe­cia­list în on­co­lo­gie

Can­ce­rul de ve­zi­că uri­na­ră, în ter­meni me­di­ca­li uro­te­lial, este o afec­ţi­u­ne ma­lig­nă des­pre ca­re se vor­bește pu­ţin, însă este ex­trem de in­va­zi­vă și cu o ra­tă a mor­ta­li­tă­ţii mai ma­re de­cât în ca­zul altor for­me de can­cer. Da­că în ca­zul can­ce­ru­lui de sân, su­pra­vi­e­ţu­i­rea la 5 ani de la mo­men­tul diag­nos­ti­cu­lui poa­te fi de pes­te 90%, nu­mai apro­xi­ma­tiv 5% din­tre pa­ci­en­ţii diag­nos­ti­ca­ţi cu can­cer me­tas­ta­zat de ve­zi­că uri­na­ră mai sunt în via­ţă du­pă 5 ani de la mo­men­tul diag­nos­ti­cu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.