Mul­tă lu­me nu știe că os­te­o­po­ro­za și dia­be­tul sunt cau­za­te de o dis­func­ţie en­do­cri­nă. Cum se de­cla­nșe­a­ză aces­te bo­li?

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUN­II - Dr. Anca Hoi­ses­cu me­dic pri­mar en­do­cri­no­lo­gie, Cen­trul Me­di­cal Med­sa­na

Atât os­te­o­po­ro­za, cât și dia­be­tul sunt afec­ţi­uni en­do­cri­no­lo­gi­ce, ca­re pot apă­rea izo­lat sau în con­tex­tul unei pa­to­lo­gii aso­cia­te. Ace­as­ta poa­te con­tri­bui la de­cla­nșa­rea sau la agra­va­rea bo­lii. Dia­be­tul za­ha­rat poa­te fi de­ter­mi­nat sau agra­vat de mu­ta­ţii ge­ne­ti­ce, bo­li au­toi­mu­ne, obe­zi­ta­te, afec­ţi­uni pan­cre­a­ti­ce sau ale altor glan­de en­do­cri­ne (hi­per­se­cre­ţia de hor­mon de crește­re, cor­ti­zol sau hor­moni ti­roi­di­eni), in­fec­ţii sau me­di­ca­men­te. Os­te­o­po­ro­za, la rândul ei, poa­te fi pri­ma­ră – o con­se­cin­ţă na­tu­ra­lă a îmbă­trâni­rii și me­no­pau­zei, sau se­cun­da­ră, atunci când la dez­vol­ta­rea ei con­tri­bu­ie o se­rie de alte bo­li – mal­nu­tri­ţie, sin­droa­me de ma­lab­sor­bţie, afec­ţi­uni he­ma­to­lo­gi­ce, in­su­fi­ci­en­ţă re­na­lă sau he­pa­ti­că, pre­cum și o se­rie de bo­li en­do­cri­ne (hi­per­pa­ra­ti­roi­dism, in­su­fi­ci­en­ţă ova­ria­nă, hi­per­ti­roi­die, Sin­dro­mul Cus­hing sau dia­bet) sau ad­mi­nis­tra­rea unor me­di­ca­men­te. Alţi fac­tori ca­re pot crește ris­cul apa­ri­ţi­ei os­te­o­po­ro­zei sunt con­su­mul de al­cool și fu­ma­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.