TUL­BU­RĂRI de crește­re

În timp ce to­ţi pri­e­te­nii lui se înal­ţă pre­cum ci­u­per­ci­le du­pă ploaie, ju­ni­o­rul tău pa­re că ba­te pa­sul pe loc la ca­pi­to­lul înăl­ţi­me. Să fie ce­va în ne­re­gu­lă?

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUN­II -

Fi­e­ca­re co­pil e unic și se dez­vol­tă în pro­pri­ul ritm, însă este esen­ţial ca pă­rin­ţii să ur­mă­re­as­că atent rit­mul lui de crește­re, adi­că să-l mă­soa­re și să-l cântă­re­as­că pe­ri­o­dic, pen­tru a ve­ri­fi­ca da­că se înscrie în „cu­loa­rul“cur­be­lor de re­fe­rin­ţă. Da­că ob­ser­vi la un mo­ment dat că ju­ni­o­rul tău e cel mai mic de la gră­di­ni­ţă sau de la școală, si­gur te între­bi, cu îngri­jo­ra­re, ce înăl­ţi­me va avea când va fi adult și da­că e ca­zul să-ţi faci gri­ji. Cau­ze­le po­si­bi­le ale unui ritm de crește­re mai lent sunt mul­te:

→ Moște­ni­re de fa­mi­lie

La 3 ani, de pil­dă, un co­pil poa­te avea 90 cm, altul 100 cm. Ambii au o ta­lie nor­ma­lă, deși între ei exis­tă o di­fe­ren­ţă de 10 cm. De ce? Pen­tru că înăl­ţi­mea și greu­ta­tea, ca și cu­loa­rea ochi­lor, de­pind în ma­re mă­su­ră de ere­di­ta­te. Unii co­pii sunt mai mici sau mai sla­bi pur și sim­plu pen­tru că se­a­mă­nă cu pă­rin­ţii lor. Atâta timp cât rit­mul lor de crește­re este re­gu­lat, nu sunt mo­ti­ve de îngri­jo­ra­re.

→ Sti­lul de via­ţă

Im­por­tan­te în crește­rea co­pi­i­lor sunt și ali­men­ta­ţia și sti­lul de via­ţă, înce­pând cu con­di­ţi­i­le de trai, hra­na, spor­tul prac­ti­cat și până la mo­dul în ca­re este tra­tat copilul în fa­mi­lie (ne­gli­jen­ţă, abuz, ca­ren­ţă afec­ti­vă…). Toa­te stu­di­i­le o do­ve­desc: cu cât me­di­ul în ca­re trăim e mai con­for­ta­bil, cu atât sun­tem mai mari.

→ Pro­ble­me me­di­ca­le

În une­le si­tua­ţii, ta­lia mi­că a co­pi­lu­lui are la ori­gi­ne o boa­lă: tul­bu­ra­re hor­mo­na­lă (hi­po­ti­roi­die, de­fi­cit de hor­mon de crește­re, de­fi­cit de hor­moni se­xua­li), ane­mie, o in­fec­ţie, bo­li cro­ni­ce (in­su­fi­ci­en­ţă re­na­lă, bo­li de ini­mă etc.), o pro­ble­mă di­ges­ti­vă ca­re îl împi­e­di­că să asi­mi­le­ze vi­ta­mi­ne­le din ali­men­te.

Diag­nos­tic și tra­ta­ment

Da­că și me­di­cul pe­dia­tru su­ge­re­a­ză că sta­tu­ra co­pi­lu­lui se si­tue­a­ză sub sau pes­te cur­ba de crește­re nor­ma­lă pen­tru vârsta și se­xul lui, este ca­zul să-l duci la en­do­cri­no­log. Ana­li­zând evo­lu­ţia de-a lun­gul ani­lor a ta­li­ei și greu­tă­ţii co­pi­lu­lui, dar și pe ba­za ana­li­ze­lor și in­ves­ti­ga­ţi­i­lor (do­za­re hor­mo­na­lă, tes­te ge­ne­ti­ce, ra­di­o­gra­fie de pumn pen­tru a sta­bi­li vârsta osoa­să), me­di­cul poa­te afla da­că tul­bu­ra­rea de crește­re a co­pi­lu­lui are o cau­ză pa­to­lo­gi­că. Din fe­ri­ci­re, în ma­jo­ri­ta­tea si­tua­ţi­i­lor este vor­ba de o tră­să­tu­ră moște­ni­tă din fa­mi­lie sau de un re­tard sta­tu­ral ce va fi re­cu­pe­rat ce­va mai târziu de­cât pre­văd „nor­me­le“.

Da­că sta­tu­ra mi­că este con­se­cin­ţa unei tul­bu­rări hormonale, me­di­cul va pres­crie hor­moni sin­te­tici, de pil­dă com­pri­ma­te cu hor­moni ti­roi­di­eni în caz de hi­po­ti­roi­dism sau in­jec­ţii cu hor­mon de crește­re la co­pi­ii ca­re pre­zin­tă o in­su­fi­ci­en­ţă a aces­tui hor­mon.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.