RE­ME­DII ca­re te re­gle­a­ză

Na­tu­ra, ca întot­de­au­na, ne ofe­ră so­lu­ţii blânde, pre­cum plan­te­le, ca­re ne sunt de fo­los chiar și când ne con­frun­tăm cu pro­ble­me com­ple­xe pre­cum tul­bu­ră­ri­le hormonale.

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUN­II -

Da­că te su­pă­ră unul sau mai mul­te simp­to­me de ori­gi­ne hor­mo­na­lă, pre­cum obo­se­a­lă, crește­re în greu­ta­te, că­de­rea pă­ru­lui, de­pre­sie, an­xi­e­ta­te, pro­ble­me cu pi­e­lea, di­fi­cul­tă­ţi de con­cen­tra­re și me­mo­rie, cu si­gu­ran­ţă vrei să știi ce po­ţi fa­ce ca să te sim­ţi mai bi­ne. Chiar da­că ur­me­zi un tra­ta­ment cu hor­moni, re­me­di­i­le na­tu­ra­le îţi pot da o mână de aju­tor su­pli­men­ta­ră ca să-ţi re­ca­pe­ţi echi­li­brul hor­mo­nal și să eli­mini dis­con­for­tul.

În re­ga­tul vast al plan­te­lor de le­ac, exis­tă așa-nu­mi­te­le plan­te adap­to­ge­ne ca­re, mă­rind abi­li­ta­tea cor­pu­lui de a se adap­ta schim­bă­ri­lor me­ta­bo­li­ce și de a re­zis­ta efec­te­lor ne­do­ri­te ale stre­su­lui fi­zic, emo­ţi­o­nal, men­tal și de me­diu, au o ac­ţi­u­ne be­ne­fi­că asu­pra sis­te­mu­lui en­do­crin și a stă­rii ge­ne­ra­le de sănătate. Gă­sești în con­ti­nua­re câte­va din­tre cele mai bu­ne plan­te pen­tru echi­li­bra­rea hor­mo­ni­lor, dar tre­bu­ie pres­cri­se nu­mai de un me­dic fi­to­te­ra­peut. Gin­seng

Pe lângă fap­tul că aju­tă orga­nis­mul să fa­că fa­ţă stre­su­lui fi­zic și men­tal, gin­sen­gul con­tra­ca­re­a­ză efec­te­le ne­ga­ti­ve ale ni­ve­lu­ri­lor ri­di­ca­te de cor­ti­zol din sânge și spri­ji­nă func­ţi­o­na­rea nor­ma­lă a axei hi­po­ta­la­mo-pi­tu­i­ta­ră-adre­na­lă, ca­re con­tro­le­a­ză răs­pun­sul cor­pu­lui nos­tru la stres și pro­duc­ţia de cor­ti­cos­te­roi­zi. De re­ţi­nut că ace­as­tă plan­tă poa­te scă­dea gli­ce­mia, deci nu tre­bu­ie fo­lo­si­tă de dia­be­tici fă­ră su­pra­ve­ghe­rea dia­be­to­lo­gu­lui. Sal­vie

Este un ex­ce­lent an­ti­sep­tic și an­ti­in­fla­ma­tor, dar ac­ţi­o­nea­ză ex­traor­di­nar și împo­tri­va bu­feu­ri­lor și tran­spi­ra­ţi­i­lor abun­den­te, de­oa­re­ce con­ţi­ne hor­moni es­tro­ge­nici. De ase­me­nea, re­gle­a­ză ci­clul și aju­tă orga­nis­mul să se adap­te­ze schim­bă­ri­lor hormonale de la me­no­pau­ză. Infu­zia se pre­pa­ră cu 30 g plan­tă us­ca­tă la un li­tru de apă clo­co­ti­tă. Se la­să să in­fu­ze­ze 15 mi­nu­te. Se be­au 2-3 căni pe zi, în cu­re de 20 de zi­le pe lu­nă. Po­ţi con­su­ma sal­via și sub for­mă de tinc­tu­ră.

Ashwa­gan­dha

Nu­mi­tă și gin­seng in­dian, ace­as­tă plan­tă este po­pu­la­ră în me­di­ci­na Ayur­ve­di­că (un sis­tem com­plex de vin­de­ca­re na­tu­ra­lă ve­chi de cel pu­ţin 5000 de ani, ce pro­vi­ne din India). Ashwa­gan­dha echi­li­bre­a­ză între­gul sis­tem en­do­crin, dar în spe­cial glan­de­le su­pra­re­na­le și ti­roi­da. Ex­trac­tul din ace­as­tă plan­tă le este be­ne­fic atât ce­lor ca­re su­fe­ră de hi­po­ti­roi­dism, cât și ce­lor cu hi­per­ti­roi­dism. În plus, re­du­ce stre­sul, îmbu­nă­tă­ţește cir­cu­la­ţia, pre­vi­ne îmbă­trâni­rea pre­ma­tu­ră.

Ur­zi­că

Este unul din­tre cele mai bu­ne to­ni­ce pen­tru ti­roi­dă, fi­ind de aju­tor și în hi­per­ti­roi­die, dar mai ales în hi­po­ti­roi­die, căci aju­tă la res­ta­bi­li­rea ni­ve­lu­lui nor­mal al io­du­lui. Bea zil­nic 2-3 căni de ce­ai pre­pa­rat cu o lin­gu­ră de plan­tă us­ca­tă la 250 ml apă clo­co­ti­tă.

Ma­ca

Ma­ca sau gin­sen­gul an­din apar­ţi­ne fa­mi­li­ei ver­zei. Ră­dă­ci­na plan­tei, ase­mă­nă­toa­re unei ri­di­chi, este fo­lo­si­tă ca le­gu­mă în bu­că­tă­ria pe­ru­via­nă, fi­ind foar­te hră­ni­toa­re. Dar ce o fa­ce po­pu­la­ră este pu­te­rea ei ener­gi­zan­tă. În ace­lași timp, însă, ră­dă­ci­na de ma­ca re­gle­a­ză glan­de­le pi­tu­i­ta­ră, su­pra­re­na­le­le și ti­roi­da și ali­nă simp­to­me­le ne­plă­cu­te ale me­no­pau­zei, pre­cum bu­feu­ri­le și tran­spi­ra­ţi­i­le noc­tur­ne.

Afin

Da­că ai pre­dia­bet sau chiar dia­bet, ce­ai­ul din frun­ze de afin te va aju­ta să-ţi con­tro­le­zi mai bi­ne gli­ce­mia, de­oa­re­ce sca­de ni­ve­lul za­hă­ru­lui din sânge. Efec­tul be­ne­fic al plan­tei se da­to­re­a­ză mir­ti­li­nei, nu­mi­tă și „in­su­li­nă ve­ge­ta­lă“. Bea câte o ce­așcă de ce­ai pre­pa­ra­tă cu o lin­gu­ri­ţă de frun­ze de afin, neîndul­cit sau îndul­cit cu za­ha­ri­nă, înain­tea me­se­lor prin­ci­pa­le, în cu­re de 40 de zi­le, cu pau­ză de do­uă săp­tă­mâni între ele.

Zmeur

Ex­trac­tul din mlă­di­ţe de zmeur ac­ţi­o­nea­ză be­ne­fic asu­pra axei hi­po­fi­zo-ova­ri­e­ne și a apa­ra­tu­lui ge­ni­tal fe­mi­nin, fi­ind un ex­ce­lent re­gla­tor hor­mo­nal fe­mi­nin. Aju­tă la di­mi­nua­rea simp­to­me­lor ne­plă­cu­te de di­nain­tea și din tim­pul men­strua­ţi­ei, com­ba­te ma­ni­fes­tă­ri­le su­pă­ră­toa­re ale me­no­pau­zei, ali­nă du­re­ri­le men­strua­le, crește fer­ti­li­ta­tea și li­bi­do­ul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.