Ce efec­te be­ne­fi­ce are ma­sa­jul, în spe­cial cel re­a­li­zat de un spe­cia­list, dar și de noi, aca­să?

Sanatatea de Azi - - STIL D ET VA IT AĂ ĂĂ - Dr. Su­za­na Pre­to­rian me­dic spe­cia­list în bal­ne­o­lo­gie în ca­drul Da­nu­bi­us He­al­th Spa Re­sort

Ma­sa­jul are efect di­rect de re­la­xa­re mus­cu­loar­ti­cu­la­ră, dar și in­di­rect, psi­hic, prin eli­be­ra­re aproa­pe in­stan­ta­nee de oxi­to­ci­nă, hor­mo­nul ar­mo­ni­ei in­di­vi­dua­le și so­cia­le. Oxi­to­ci­na are efect anal­ge­zic, de ac­ti­va­re a cir­cu­la­ţi­ei, in­du­ce re­la­xa­rea psi­hi­că și o sta­re de bi­ne, de calm. Ma­sa­jul este re­me­di­ul an­tis­tres ide­al da­to­ri­tă efec­tu­lui in­stant. În cen­tre­le spe­cia­li­za­te po­ţi ale­ge din­tr-un me­niu foar­te ge­ne­ros ce cu­prin­de de la ma­sa­jul me­di­cal, la ma­saj lim­fa­tic ge­ne­ral și alte­le – ma­saj thai­lan­dez, ma­saj cu pi­e­tre vul­ca­ni­ce, ma­saj sin­cron, ma­saj cu ulei cald. Cu cât este re­a­li­zat mai des, cu atât și efec­te­le sunt mai in­ten­se.

chiar și du­re­ri­le de cap pot fi alun­ga­te ast­fel. Mer­gi la si­gur cu mișcări len­te, cir­cu­la­re, de la ba­za co­loa­nei până la gât, in­sis­tând asu­pra ume­ri­lor, ce­fei sau ori­un­de sim­ţi­ţi ne­voia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.