Armu­ra­ri­ul de la A la Z

O plan­tă ba­na­lă la o pri­mă ve­de­re, sub for­mă de tu­fă ţe­poa­să, ale că­rei flori pro­duc la ma­tu­ri­ta­te se­min­ţe cu gust amă­rui, armu­ra­ri­ul (Si­ly­bum ma­ria­num, pe nu­me­le la­tin) are ve­ri­ta­bi­le pro­pri­e­tă­ţi te­ra­peu­ti­ce.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ac­ţi­u­nea he­pa­to­pro­tec­toa­re de ex­cep­ţie a ar­mu­ra­ri­u­lui i-a de­ter­mi­nat pe cer­ce­tă­tori să-l con­si­de­re „plan­ta fi­ca­tu­lui“, unul din­tre cele mai pu­ter­ni­ce re­me­dii na­tu­ra­le împo­tri­va afec­ţi­u­ni­lor he­pa­ti­ce. Și nu e de mi­ra­re, de vre­me ce pre­pa­ra­te­le ce au la ba­ză se­min­ţe­le lui amă­rui sunt ca­pa­bi­le să re­con­stru­ias­că ce­lu­le­le he­pa­ti­ce, să in­hi­be înmul­ţi­rea vi­ru- su­ri­lor he­pa­ti­ce, să împi­e­di­ce pă­trun­de­rea sub­stan­ţe­lor to­xi­ce la ni­ve­lul fi­ca­tu­lui sau să le eli­mi­ne.

Bo­li gra­ve pre­cum ci­ro­za he­pa­ti­că pot fi pre­veni­te cu pre­pa­ra­te pe ba­ză de se­min­ţe de ar­mu­ra­riu, aces­tea având ca­pa­ci­ta­tea de a împi­e­di­ca fi­bro­za­rea fi­ca­tu­lui și de a-l aju­ta să se re­ge­ne­re­ze. Într-un ase­me­nea scop, se ţin cu­re de câte 21 de zi­le, cu do­uă săp­tă­mâni pau­ză, pe du­ra­ta că­ro­ra se ia câte o lin­gu­ri­ţă ra­să de pul­be­re de ar­mu­ra­riu de pa­tru ori pe zi. Pre­pa­ra­te­le pe ba­ză de ar­mu­ra­riu sunt foar­te efi­ci­en­te și în lup­ta cu he­pa­ti­te­le A, B și C.

Ci­u­li­nul-lap­te­lui i se mai spu­ne aces­tei plan­te-mi­nu­ne.

Dis­chi­ne­zia și li­tia­za bi­lia­ră sunt alte do­uă afec­ţi­uni în tra­ta­rea că­ro­ra armu­ra­ri­ul are efec­te be­ne­fi­ce. Sti­mu­le­a­ză pro­duc­ţia de bi­lă, fa­vo­ri­ze­a­ză eli­be­ra­rea ei, împi­e­di­că for­ma­rea cal­cu­li­lor la ni­ve­lul ve­zi­cii bi­lia­re și di­mi­nue­a­ză stă­ri­le in­fla­ma­to­rii.

Efec­te­le ad­ver­se ale ci­tos­ta­ti­ce­lor pot fi com­bă­tu­te cu aju­to­rul se­min­ţe­lor de ar­mu­ra­riu, ca­pa­bi­le, pe lângă întă­ri­rea func­ţi­ei he­pa­ti­ce, să sus­ţi­nă ca­pa­ci­ta­tea de lup­tă a sis­te­mu­lui imu­ni­tar și să împi­e­di­ce apa­ri­ţia simp­to­me­lor ne­ga­ti­ve pro­vo­ca­te de chi­mi­o­te­ra­pie.

In­som­nia pe fond de stres poa­te fi alun­ga­tă chiar și cu ba­na­la in­fu­zie de ar­mu­ra­riu, cel mai pu­ţin con­cen­trat pre­pa­rat.

Ne­plă­ceri la ni­ve­lul pi­e­lii, pre­cum pso­ria­zi­sul și vi­ti­li­go, pot fi tra­ta­te cu ca­ta­plas­me cu pul­be­re de se­min­ţe de ar­mu­ra­riu. Se apli­că o da­tă pe zi o ca­ta­plas­mă, pe lo­cu­ri­le afec­ta­te. Su­pli­men­tar, în caz de pso­ria­zis, pen­tru de­to­xi­fi­e­rea or­ga­nis­mu­lui, se ţi­ne o cu­ră cu tinc­tu­ră de ar­mu­ra­riu, timp în ca­re se iau câte pa­tru lin­gu­ri­ţe pe zi.

Otră­vi­rea cu ci­u­perci dău­nă­toa­re, pre­cum și in­to­xi­ca­rea or­ga­nis­mu­lui cu di­ver­se sub­stan­ţe to­xi­ce (me­di­ca­men­te, me­ta­le gre­le, eta­nol, te­tra­clo­ru­ră de car­bon) ca­re ata­că fi­ca­tul pot fi cu suc­ces com­bă­tu­te da­că se con­su­mă timp de 10 zi­le cel pu­ţin un li­tru de ce­ai de se­min­ţe de ar­mu­ra­riu. Se pre­pa­ră din­tr-o lin­gu­ri­ţă cu vârf de se­min­ţe de ar­mu­ra­riu la o ca­nă cu apă.

Pre­veni­rea can­ce­ru­lui con­sti­tu­ie un alt atu demn de luat în se­a­mă al se­min­ţe­lor de ar­mu­ra­riu. O ates­tă zeci de stu­dii. În can­ce­rul he­pa­tic și cel de pros­ta­tă ac­ţi­u­nea fa­vo­ra­bi­lă a se­min­ţe­lor de ar­mu­ra­riu a fost ve­ri­fi­ca­tă cli­nic. Se ţin cu­re de câte do­uă săp­tă­mâni, cu pau­ză de ze­ce zi­le între ele, timp în ca­re se ia câte o lin­gu­ri­ţă de pul­be­re de se­min­ţe de pa­tru ori pe zi, pe sto­ma­cul gol. Se ţi­ne sub lim­bă timp de 10-15 mi­nu­te, du­pă ca­re se înghi­te cu apă. Alte for­me de can­cer în ca­re se­min­ţe­le de ar­mu­ra­riu se pot do­ve­di bi­ne­fă­că­toa­re: pul­mo­nar, la sân, ova­rian, la in­tes­ti­nul gros, de pi­e­le.

Si­li­ma­ri­na, un com­plex de prin­ci­pii ac­ti­ve se­cre­ta­te de ar­mu­ra­riu, este cea ca­re-i con­fe­ră efec­te­le te­ra­peu­ti­ce de ex­cep­ţie.

Tinc­tu­ra de ar­mu­ra­riu este for­ma ide­a­lă de ad­mi­nis­tra­re, ca­li­tă­ţi­le te­ra­peu­ti­ce păs­trându-se mai mult timp, da­to­ri­tă con­cen­tra­ţi­ei mari de in­gre­di­en­te ac­ti­ve.

Ul­ce­rul va­ri­cos și va­ri­ce­le pot fi tra­ta­te cu se­min­ţe de ar­mu­ra­riu zdro­bi­te sub for­mă de com­pre­se ume­de apli­ca­te pe zo­ne­le cu pro­ble­me. Se mes­te­că 2-3 lin­guri de pul­be­re de se­min­ţe de ar­mu­ra­riu cu apă cal­dă, pen­tru a ob­ţi­ne o pas­tă ce se apli­că pe lo­cu­ri­le afec­ta­te. Se prin­de com­pre­sa cu o fașă și se men­ţi­ne pe pi­e­le timp de 2-3 ore.

Zo­ne­le în ca­re se cul­ti­vă armu­ra­ri­ul, la noi fi­ind ex­clu­siv o plan­tă de cul­tu­ră, sunt cele cu cli­ma mai cal­dă, res­pec­tiv Do­bro­gea, Olte­nia și su­dul Mol­do­vei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.