De ce să evi­ţi bău­tu­ri­le ener­gi­zan­te

Ai spu­ne că ener­gi­zan­te­le sunt o in­ven­ţie mi­ra­cu­loa­să, doar te învi­o­re­a­ză pe da­tă și îţi dau pu­te­re când ai sen­za­ţia că pur și sim­plu vei că­dea din pi­ci­oa­re. Gro­zav, nu-i așa? Nu­mai că, din pă­ca­te, efec­te­le no­ci­ve ale aci­du­la­tei li­cori îi întrec be­ne­fi­cii

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pu­se la colţ din cau­za de­ze­chi­li­bre­lor pe ca­re le pro­duc în or­ga­nism, mai ales da­că sunt con­su­ma­te zil­nic, bău­tu­ri­le ener­gi­zan­te con­ti­nuă să fie la ma­re cău­ta­re. Le ado­ră mai ales stu­den­ţii în se­si­u­ne, șo­fe­rii de cur­se lun­gi, cei ce frec­ven­te­a­ză clu­bu­ri­le de noap­te, ado­les­cen­ţii (pen­tru că e „la mo­dă“) și ori­ci­ne se sim­te obo­sit, iar împre­ju­ră­ri­le îi cer să fie în for­mă. De exem­plu, când te aște­ap­tă o zi grea la bi­rou sau vrei să lu­cre­zi până noap­tea târziu, bei o do­ză și îţi po­ţi fa­ce tre­a­ba. Bău­te oca­zi­o­nal, pot fi ino­fen­si­ve, dar da­că-ţi faci un obi­cei din a le con­su­ma, să­nă­ta­tea și si­lue­ta au de su­fe­rit!

Pro­mi­si­uni deșar­te

Un plus de ener­gie, du­pă cum o in­di­că însăși de­nu­mi­rea lor, e ce­ea ce pro­mit bău­tu­ri­le ener­gi­zan­te, mai exact cei ca­re le co­mer­cia­li­ze­a­ză. Ce-i drept, ime­diat ce bei o do­ză som­nul dis­pa­re, de­vii brusc vi­oi și cu chef de via­ţă. Nu pen­tru prea mult timp, însă. Du­pă câte­va zeci de mi­nu­te sau poa­te

câte­va ore, apa­re ine­vi­ta­bil re­ver­sul me­da­li­ei, o sen­za­ţie apă­să­toa­re de sfârșe­a­lă, pe ca­re vei dori s-o alun­gi, even­tual, cu o no­uă do­ză. Com­bi­na­ţia de in­gre­di­en­te nu fa­ce de­cât să for­ţe­ze ac­ce­sul la re­zer­ve­le ener­ge­ti­ce ale or­ga­nis­mu­lui, se­că­tu­in­du-le.

Lis­ta nea­gră de in­gre­di­en­te

Ce anu­me con­ţin bău­tu­ri­le ener­gi­zan­te de-ţi ofe­ră un plus de vi­ta­li­ta­te? Pe pri­mul loc se si­tue­a­ză co­fei­na, cel mai fo­lo­sit ex­ci­tant de pre­tu­tin­deni în lu­me, într-o can­ti­ta­te apre­cia­bi­lă. În ca­fea, ea se gă­sește ală­turi de vi­ta­mi­ne, mi­ne­ra­le și alte sub­stan­ţe cu efect an­ti­o­xi­dant ca­re-i mai tem­pe­re­a­ză efec­te­le, dar în ener­gi­zan­te o gă­sești în for­mă bru­tă. În rest, mult za­hăr, tau­ri­nă, L-car­ni­ti­nă și di­ver­se alte in­gre­di­en­te, ca­re mai de ca­re mai con­tro­ver­sa­te din cau­za efec­tu­lui de pu­ter­nic ex­ci­tant al sis­te­mu­lui ner­vos cen­tral și a to­xi­ci­tă­ţii ri­di­ca­te a com­bi­na­ţi­ei din­tre ele, cu efec­te ne­ga­ti­ve în spe­cial asu­pra fi­ca­tu­lui.

Con­se­cin­ţe de te­mut

Efec­te­le ne­ga­ti­ve ale bău­tu­ri­lor ener­gi­zan­te asu­pra or­ga­nis­mu­lui apar mai ales atunci când sunt con­su­ma­te ires­pon­sa­bil, adi­că în do­ze mari pe o pe­ri­oa­dă scur­tă de timp. Bău­te în ex­ces, pe lângă fap­tul că in­stau­re­a­ză de­pen­den­ţă, con­duc la hi­per­sti­mu­la­rea sis­te­mu­lui ner­vos, pal­pi­ta­ţii, in­som­nie, stări de an­xi­e­ta­te, in­ca­pa­ci­ta­te de con­cen­tra­re și aten­ţie. Apoi, mai mult de o do­ză pe zi afec­te­a­ză me­ta­bo­lis­mul cal­ci­u­lui și in­hi­bă ac­ţi­u­nea unor en­zi­me, per­tur­bă și ac­ce­le­re­a­ză rit­mul car­diac, su­pra­so­li­ci­tă fi­ca­tul, cresc ten­si­u­nea ar­te­ria­lă sau ni­ve­lul za­hă­ru­lui din sânge. Și, cu si­gu­ran­ţă, duc la îngrășa­re și te pre­dis­pun la dia­bet.

Mai bi­ne NU!

Ori­cât de ten­tan­tă și pro­mi­ţă­toa­re ar fi do­za de bău­tu­ră ener­gi­zan­tă, sunt si­tua­ţii în ca­re chiar și una sin­gu­ră tre­bu­ie evi­ta­tă. Este to­tal con­train­di­ca­tă:

✹ Hi­per­ten­si­vi­lor și car­dia­ci­lor;

✹ Co­pi­i­lor și ado­les­cen­ţi­lor. Da­că pen­tru adul­ţi sunt no­ci­ve, pen­tru co­pii și ado­les­cen­ţi sunt chiar pe­ri­cu­loa­se. Așa­dar, fe­rește-ţi pe cât po­si­bil copilul de ase­me­nea „de­li­cii“! ✹ În com­bi­na­ţie cu al­coo­lul, o „bom­bă“to­xi­că pen­tru fi­cat, pu­tând fa­vo­ri­za chiar in­stau­ra­rea he­pa­ti­tei sau ci­ro­zei.

Ener­gi­zan­te să­nă­toa­se, la înde­mână

Îţi po­ţi „reîncăr­ca ba­te­ri­i­le“și fă­ră să re­cur­gi la o bău­tu­ră ener­gi­zan­tă. Te aju­tă, în pri­mul rând, ca­fe­aua, dar și un ce­ai de plan­te cu efect re­vi­go­rant, un pumn de nuci sau ori­ce alt ali­ment bo­gat în an­ti­o­xi­dan­ţi, pe post de gus­ta­re, o lin­gu­ri­ţă de miere, o plim­ba­re, fie ea și de scur­tă du­ra­tă, în aer li­ber pen­tru oxi­ge­na­rea crei­e­ru­lui. Și, de­si­gur, un somn bun și su­fi­ci­ent pe tim­pul nop­ţii.

Ştiai ? O do­ză de bău­tu­ră ener­gi­zan­tă con­ţi­ne între­a­ga ra­ţie de za­hăr pen­tru un adult pe zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.