între­ba­re de top

Sanatatea de Azi - - SUMAR - Dr. Ru­xan­dra Con­stan­ti­na me­dic spe­cia­list me­di­ci­nă de fa­mi­lie și api­fi­to­te­ra­pie, Cli­ni­ca de te­ra­pii na­tu­ris­te Me­di­ca RD, www.drcon­stan­ti­na­ru­xan­dra.ro

„Este un su­bi­ect mai de­li­cat. Am un ci­clu men­strual abun­dent, dar gi­ne­co­lo­gul a con­clu­zi­o­nat în ur­ma con­sul­ta­ţi­ei că sunt cli­nic să­nă­toa­să. Eu îmi fac gri­ji, pen­tru că mă simt slă­bi­tă în ace­le zi­le. Este ne­ce­sar să iau anu­mi­te su­pli­men­te sau să am o ali­men­ta­ţie anu­me ca să evit lip­sa de fi­er? Plan­te­le pot fi de vreun fo­los?“

Ge­a­ni­na Plo­pe­a­nu, Si­biu

Ali­men­ta­ţia este im­por­tan­tă pen­tru a înlo­cui pi­er­de­ri­le de fi­er. Cele mai bu­ne sur­se sunt car­nea roșie, fi­ca­tul, ouă­le, pește­le, dar și al­ge­le, le­gu­me­le ver­zi (spa­nac, ur­zi­că, lăp­tuci, pă­trun­jel, broc­co­li), ce­re­a­le­le in­te­gra­le, ger­me­nii de grâu și de orz, su­cul de orz ver­de, de sfe­clă, de că­ti­nă, mig­da­le­le și se­min­ţe­le de su­san, de chia (înmu­ia­te în pre­a­la­bil). Indi­ca­te sunt și pro­du­se­le api­co­le, în spe­cial păs­tu­ra, po­le­nul, mi­e­rea. De­oa­re­ce vi­ta­mi­na C crește ab­sor­bţia fi­e­ru­lui, adău­ga­ţi suc de lă­mâie în sa­la­te, con­su­ma­ţi ci­tri­ce și fruc­te de pă­du­re. Tra­ta­men­tul naturist este de ma­re aju­tor, el vi­ze­a­ză di­mi­nua­rea can­ti­tă­ţii de sânge pi­er­dut la ci­clu. Tinc­tu­ra de cre­ţișoa­ră, trais­ta-ci­o­ba­nu­lui, ur­zi­ca se re­co­man­dă în zi­le­le de sânge­ra­re abun­den­tă, la fel ex­trac­te­le ge­mo­te­ra­pi­ce de ta­ma­rix, mlă­di­ţe de zmeur, mlă­di­ţe de tu­ia, dar doar la re­co­man­da­rea unui me­dic api­fi­to­te­ra­peut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.