Când a tre­cut va­ra?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Aso­ci­em fi­e­că­rui se­zon, fi­e­că­rei luni din an o anu­mi­tă ima­gi­ne, o sta­re, un eveni­ment sau altul. Chiar da­că ano­tim­pul pre­fe­rat de mul­ţi e pe sfârși­te, vi­ne septembrie, o lu­nă fru­moa­să, pri­e­te­noa­să, în ca­re încă îţi po­ţi lua con­ce­diu, încă po­ţi fa­ce pla­jă și te po­ţi bu­cu­ra de soa­re, chiar mai mult de­cât în lu­ni­le tre­cu­te, când nu ne-a răs­fă­ţat prea des cu ra­ze­le lui. Însă septembrie es­te înain­te de ori­ce lu­na în ca­re ÎNCEPE ȘCOALA! Sau gră­di­ni­ţa, pen­tru cei mai mici pri­chin­dei. Un mo­ment nu toc­mai do­rit sau aștep­tat nici de pă­rin­ţi, nici de co­pii. Vi­ne la pa­chet cu chel­tu­i­e­li, lec­ţii, stres și mul­te emo­ţii, mai ales da­că mi­cu­ţul e abia la înce­put de drum. Ci­tește do­sa­rul spe­cial din acest nu­măr, „Co­pil să­nă­tos, pă­rin­ţi fe­ri­ci­ţi“, și aju­tă-l să ai­bă un an cât mai lin și să­nă­tos. Nu-i ce­re ce­le mai bu­ne no­te, nu-i încăr­ca pro­gra­mul mai mult de­cât poa­te du­ce, la­să-i timp li­ber pen­tru joa­că și, cel mai im­por­tant, încu­ra­je­a­ză-l în fi­e­ca­re zi! Suc­ces!

Andre­ea Co­huţ re­dac­tor-șef

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.