TESTIMONIAL

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Eșe­cul re­pe­tat în ob­ţi­ne­rea unei sar­cini sau pi­er­de­rea sar­ci­ni­lor te poa­te adu­ce în pra­gul de­pre­si­ei. Nu dis­pe­ra, întot­de­au­na exis­tă so­lu­ţii. Pri­mul pas es­te să mer­gi la me­di­cul spe­cia­list în in­fer­ti­li­ta­te. Ia­tă po­ves­tea, pe scurt, a unei pa­ci­en­te:

„Nu reușe­am să ră­mân însăr­ci­na­tă, însă ni­ci­u­nul din­tre me­di­cii la ca­re am fost nu pu­tea să îmi spu­nă mo­ti­vul, pen­tru că ana­li­ze­le, in­clu­siv ce­le spe­ci­fi­ce de in­fer­ti­li­ta­te, ieșe­au bi­ne. O ope­ra­ţie la­pa­ros­co­pi­că a do­ve­dit fap­tul că ave­am en­do­me­tri­o­ză în sta­di­ul II. Am avut-o lo­ca­li­za­tă pe unul din­tre ova­re, aces­ta fi­ind, pro­ba­bil, și mo­ti­vul pen­tru ca­re nu ovu­lam în fi­e­ca­re lu­nă. Oda­tă înde­păr­tat fo­ca­rul, mi s-a spus că pot încer­ca pe ca­le na­tu­ra­lă, iar da­că nu se întâmplă ni­mic timp de trei luni, să încer­căm o pro­ce­du­ră de fer­ti­li­za­re in vi­tro. Am ră­mas însăr­ci­na­tă însă pe ca­le na­tu­ra­lă, nu a mai fost ne­voie de FIV, am avut o sar­ci­nă fă­ră ni­ci­un fel de pro­ble­me.“(Ancu­ţa I., Bu­cu­rești)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.