E tim­pul pen­tru IMU­NI­ZA­RE

E fi­resc să te pre­o­cu­pe „înar­ma­rea“or­ga­nis­mu­lui co­pi­lu­lui cu ce­le ne­ce­sa­re pen­tru a fa­ce fa­ţă vi­ru­su­ri­lor și bac­te­ri­i­lor de tot fe­lul, cu ca­re va in­tra cu si­gu­ran­ţă în con­tact și ris­că să-l con­ta­mi­ne­ze. Da­că nu au fă­cut-o de­ja.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce spe­ci­fi­ce pe­ri­oa­dei de tre­ce­re la se­zo­nul re­ce, (re)in­tra­rea co­pi­lu­lui într-o co­lec­ti­vi­ta­te, la gră­di­ni­ţă sau la școa­lă, pre­cum și stre­sul cau­zat de schim­ba­rea me­di­u­lui ori a sti­lu­lui de via­ţă sunt tot atâţia fac­tori ca­re su­pra­so­li­ci­tă sis­te­mul imu­ni­tar. Mo­ti­ve se­ri­oa­se pen­tru a-l aju­ta cu o „cu­ră“de imu­ni­za­re.

Obi­cei­u­ri­le zil­ni­ce con­te­a­ză

O cu­ră de imu­ni­za­re nu înse­am­nă ad­mi­nis­tra­rea de me­di­ca­men­te, nici mă­car de vi­ta­mi­ne sau mi­ne­ra­le, da­că nu ţi le-a re­co­man­dat pe­dia­trul. Și-atunci? Tre­bu­ie să ai gri­jă să in­clu­zi în me­ni­ul co­pi­lu­lui cât mai mul­te pro­du­se na­tu­ra­le, ca­re aju­tă la întă­ri­rea or­ga­nis­mu­lui (fruc­te, le­gu­me, brânză proas­pă­tă, mi­e­re) și să-l de­ter­mini să res­pec­te pro­gra­mul de somn și re­gu­li­le de igi­e­nă.

Cu­re­le na­tu­ra­le sunt cu ade­vă­rat efi­ci­en­te și fă­ră efec­te ad­ver­se, cu con­di­ţia să fie re­co­man­da­te de că­tre un me­dic api­fi­to­te­ra­peut.

mai des In­clu­de cât iaurt co­pi­lu­lui în me­ni­ul roșii, fer­men­tat, sau lap­te afi­ne, us­tu­roi, me­re, mor­co­vi, re­nu­mi­te fi­ind nuci, toa­te lor în crește­rea pen­tru ro­lul imu­ni­tă­ţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.