Fac sport și NU SLĂ­BESC!

De ce­le mai mul­te ori, mo­ti­vul pen­tru ca­re cânta­rul îţi ara­tă ace­e­ași greu­ta­te, deși te-ai apu­cat de sport, es­te în far­fu­rie.

Sanatatea de Azi - - DIETA -

Da, spor­tul es­te de ma­re aju­tor atunci când vrei să slă­bești. Da, te aju­tă să to­pești ki­lo­gra­me­le mai re­pe­de și îţi mo­de­le­a­ză cor­pul în cel mai ar­mo­ni­os mod. Însă nu, scă­de­rea no­ta­bi­lă în greu­ta­te nu o po­ţi ob­ţi­ne

mâncând la fel ca înain­te. Ia­tă ca­re sunt greșe­li­le vi­no­va­te de stag­na­rea greu­tă­ţii ta­le!

Nu nu­meri ca­lo­ri­i­le

O oră de an­tre­na­ment poa­te să to­pe­as­că între 200 și 400

de ca­lo­rii, chiar mai mult da­că exer­ci­ţi­i­le sunt in­ten­se. O oră de aler­ga­re sau de spin­ning ar­de între 500 și 800 de ca­lo­rii, în func­ţie de greu­ta­tea ta. Dar, ce ai dat jos tran­spi­rând cu pul­sul la ma­xi­mum po­ţi pu­ne îna­poi în 5 mi­nu­te, da­că ajun­gi aca­să și mă­nânci co­pi­os. To­tul es­te ma­te­ma­tic: tre­bu­ie să ar­zi mai mul­te ca­lo­rii de­cât mă­nânci. În me­die, n-ar tre­bui să de­pășești 1500 de ca­lo­rii zil­nic, chiar da­că mer­gi la sa­lă, în con­di­ţi­i­le în ca­re vrei să slă­bești. So­lu­ţia es­te să mă­nânci pu­ţin și mai să­nă­tos, nu­mai când îţi es­te foa­me, fă­ră să te „pre­mi­e­zi“cu ali­men­te in­ter­zi­se, ce­le ca­re ţi-au și adus ex­tra­ki­lo­gra­me.

Te zba­ţi su­fi­ci­ent?

Da­că te me­na­je­zi și nu ieși din zo­na de con­fort în tim­pul an­tre­na­men­te­lor, re­zul­ta­te­le nu vor apă­rea nici da­că mer­gi la sa­lă 7 zi­le din 7. Știi că lu­cre­zi efi­ci­ent da­că ţi-e greu să ţii rit­mul, da­că tran­spiri, da­că sim­ţi mușchii cum „ard“și da­că faci fe­bră mus­cu­la­ră a do­ua (sau a treia) zi. Da­că du­pă an­tre­na­ment po­ţi stoar­ce tri­co­ul de pe ti­ne, ești pe dru­mul cel bun!

Nu aștep­ta re­zul­ta­te pes­te noap­te

Mușchii nu se con­tu­re­a­ză de azi pe mâi­ne. Da­că mer­gi la sa­lă doar de 2-3 ori pe săp­tă­mână, abia du­pă 2-3 luni vor de­ve­ni vi­zi­bi­le schim­bă­ri­le prin ca­re tre­ce cor­pul tău. În pri­vin­ţa greu­tă­ţii, un plan de an­tre­na­ment co­rect, ală­turi de o di­e­tă po­tri­vi­tă ţie te pot aju­ta să dai jos le­jer 1-2 ki­lo­gra­me pe săp­tă­mână. Ga­ran­tat. Se­cre­tul es­te voin­ţa!

Du­pă an­tre­na­ment bea do­uă pa­ha­re cu apă și mă­nâncă o fe­lie de car­ne sla­bă și o sa­la­tă, nu mai mult!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.