So­lu­ţia pen­tru lon­ge­vi­ta­te și ener­gie

Sanatatea de Azi - - STIL DE VIAŢĂ -

Înain­ta­rea în vârstă nu tre­bu­ie să însem­ne lip­sa ener­gi­ei și a pof­tei de via­ţă! Pen­tru a sus­ţi­ne un ni­vel crescut de ener­gie și un organism pu­ter­nic, fo­lo­sește Res­ve­ra­trol For­te de la Rot­ta Na­tu­ra.

Aces­ta es­te un com­plex su­pe­ran­ti­o­xi­dant, din Res­ve­ra­trol, sur­să na­tu­ra­lă a lon­ge­vi­tă­ţii, ex­tract din sâmburi de stru­guri și Co­en­zi­ma Q10 na­tu­ra­lă. Acești 3 com­puși pro­te­je­a­ză ini­ma, va­se­le san­gvi­ne, crei­e­rul și cresc to­nu­sul or­ga­nis­mu­lui. Res­ve­ra­trol For­te are ast­fel ca­pa­ci­ta­tea de a întârzia pro­ce­se­le de îmbă­trâni­re pre­ma­tu­ră.

Cau­tă Res­ve­ra­trol For­te, un pro­dus efi­ci­ent al Rot­ta Na­tu­ra, în ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te și far­ma­cii. Află mai mul­te la 021 323 08 00 sau pe www.rot­ta­na­tu­ra.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.