... CASETA ... SPECIALISTULUI

Sanatatea de Azi - - ÎNTREBARE DE TOP -

„Așa-nu­mi­ta «iri­ta­ţie la căl­du­ră» sau su­da­mi­na apa­re atunci când cor­pul tran­spi­ră mai mult de­cât de obi­cei. Din fe­ri­ci­re, afec­ţi­u­nea nu es­te con­ta­gi­oa­să și nu ne­ce­si­tă in­ves­ti­ga­ţii su­pli­men­ta­re. Tra­ta­men­tul me­di­ca­men­tos es­te ra­re­ori ne­ce­sar. Atunci când apar sen­za­ţia de mâncă­ri­me și un dis­con­fort mar­cant, pot fi apli­ca­te lo­ţi­uni cal­man­te pe ba­ză de men­tol, ca­la­mi­nă sau, în ca­zuri mai se­ve­re, lo­ţi­uni pe ba­ză de der­ma­to­cor­ti­coi­zi sla­bi. Anti­his­ta­mi­ni­ce­le ora­le pot și ele aju­ta. Cel mai im­por­tant es­te ca pa­ci­en­tul să evi­te căl­du­ra ex­ce­si­vă și me­di­ul umed, să poar­te îmbră­ca­min­te adec­va­tă, sub­ţi­re și de bum­bac și să do­te­ze încă­pe­rea în ca­re pe­tre­ce mai mult timp cu un ven­ti­la­tor. Uti­li­za­rea unui să­pun an­ti­bac­te­rian poa­te aju­ta la men­ţi­ne­rea sub con­trol al nu­mă­ru­lui de bac­te­rii de pe pi­e­le. Da­că pro­ble­ma se înrău­tă­ţește, nu dis­pa­re du­pă câte­va săp­tă­mâni sau da­că apar sem­ne de in­fec­ţie (du­re­re, um­fla­re, fe­bră sau fri­soa­ne), es­te in­di­cat sa vă adre­sa­ţi unui me­dic der­ma­to­log.“

Dr. Lau­ren­ţiu Vlă­dău spe­cia­list der­ma­to­log în ca­drul Cli­ni­cii He­bra Der­ma­to­lo­gie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.