AI GRI­JĂ DE GIN­GI­I­LE BEBELUȘULUI?

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Con­form stu­di­i­lor, nu su­fi­ci­ent de mul­ţi pă­rin­ţi acor­dă aten­ţie igi­e­nei ora­le a no­u­lui-năs­cut și a co­pi­i­lor de vârste fra­ge­de, nești­ind că igi­e­na ora­lă es­te ne­ce­sa­ră încă înain­te de apa­ri­ţia din­ţi­lor. „Co­pi­lul tre­bu­ie spă­lat chiar înain­te de apa­ri­ţia din­ţi­lor. Tre­bu­ie să spă­lăm gin­gi­i­le. Lap­te­le ca­re stă pe mu­coa­să și pe pli­u­ri­le gu­rii poa­te să fer­men­te­ze și să cre­e­ze bac­te­rii lo­ca­le. Eu am trei co­pii, to­ţi năs­cu­ţi în Ro­mânia, doi în spi­tal de stat și unul în spi­tal pri­vat, însă ni­meni nu ne-a po­ves­tit acest lu­cru“, spu­ne Dr. Adrian Mi­na, unul din­tre cei mai re­pu­ta­ţi me­dici sto­ma­to­lo­gi din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.