E tim­pul pen­tru imu­ni­za­re

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

În pri­mul rând, tre­bu­ie să fie pro­du­se ab­so­lut na­tu­ra­le, să fie ad­mi­nis­tra­te în func­ţie de vârsta co­pi­lu­lui și de sta­rea lui de să­nă­ta­te, cu­ra de imu­ni­za­re să du­re­ze în ge­ne­ral 15-30 zi­le (nu mai mult, pen­tru a nu per­tur­ba echi­li­brul imu­ni­tar fra­gil al co­pi­lu­lui); su­pli­men­te­le pen­tru imu­ni­ta­te pot fi de tip imu­no­mo­du­la­tor sau imus­ti­mu­la­tor, ale­ge­rea îi apar­ţi­ne me­di­cu­lui. Să se ţi­nă întot­de­au­na se­a­ma de con­train­di­ca­ţi­i­le unor pro­du­se ca­re sti­mu­le­a­ză imu­ni­ta­tea, în ca­zul co­pi­i­lor cu bo­li au­toi­mu­ne sau aler­gii. Pen­tru co­pii sunt pre­fe­ra­te ex­trac­te­le ge­mo­te­ra­pi­ce și si­ro­pu­ri­le, ușor de ad­mi­nis­trat și bi­ne to­le­ra­te. Ge­mo­te­ra­pia es­te de­o­se­bit de uti­lă în mo­du­la­rea imu­ni­tă­ţii și ră­ri­rea in­fec­ţi­i­lor la ni­vel res­pi­ra­tor: ex­tract de mu­guri de coa­căz-ne­gru, mlă­di­ţe de mă­ceș, mu­guri de brad, even­tual în com­bi­na­ţie cu suc de echi­na­cea. Pen­tru ali­na­rea simp­to­me­lor ne­plă­cu­te de ră­ce­a­lă, nu ezi­ta­ţi să ape­la­ţi la gar­ga­ră cu apă căl­du­ţă cu sa­re pen­tru du­reri în gât, apli­ca­rea unui să­cu­leţ cu sa­re cal­dă pe pi­ept pen­tru cal­ma­rea tu­sei; apli­ca­rea unei ca­ta­plas­me cu făi­nă de muștar pe pi­ept, cu efect des­con­ges­ti­o­nant; apli­ca­rea unor șo­se­te ume­zi­te cu oţet și frec­ţii pen­tru scă­de­rea fe­brei.

Dr. Ru­xan­dra Con­stan­ti­na me­dic spe­cia­list me­di­ci­nă de fa­mi­lie, api­fi­to­te­ra­pie, Me­di­ca RD Esthe­tic

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.