Spa­te­le drept, te rog!

Așa ar tre­bui să-ţi îndemni co­pi­lul și când mer­ge, și când stă la ma­sa de lu­cru și scrie, ci­tește, de­se­nea­ză. Alt­fel, su­pra­so­li­ci­ta­rea co­loa­nei ver­te­bra­le prin­tr-o pos­tu­ră de­fec­tu­oa­să poa­te con­du­ce la ne­plă­ceri se­ri­oa­se.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Co­loa­na ver­te­bra­lă se pre­zin­tă ca un stâlp osos... și nu prea. Ea se­a­mă­nă mai de­gra­bă cu li­te­ra S. Are 4 cur­buri (ab­so­lut nor­ma­le) ca­re îi dau ma­re elas­ti­ci­ta­te, per­mi­ţându-i să se încon­voaie la ori­ce mișca­re, ate­nuând lo­vi­tu­ri­le și zdrun­ci­nă­tu­ri­le tran­smi­se de la o ver­te­bră la alta, atunci când ale­ar­găm, să­rim, mer­gem, ne aple­căm. Toa­te aces­te 4 cur­buri ale co­loa­nei nu tre­bu­ie for­ţa­te, de­via­ţi­i­le pu­tând fi cau­za­te de o ati­tu­di­ne vi­ci­oa­să, im­pu­să de anu­mi­te con­di­ţii, de exem­plu

când stai mult timp strâmb în ban­că. Chiar da­că po­zi­ţia es­te tem­po­ra­ră, „de­via­ţia prin ţi­nu­tă“, cum es­te nu­mi­tă, poa­te con­du­ce la in­stau­ra­rea sco­li­o­zei sau alte de­for­mări ale co­loa­nei.

De­for­ma­rea co­loa­nei, un pe­ri­col

Ni­ci­u­nui co­pil nu-i es­te ușor să se con­cen­tre­ze pe efec­tua­rea exer­ci­ţi­i­lor de scri­e­re, ci­ti­re, so­co­ti­re, iar când o fa­ce pă­rin­ţii sunt ex­trem de încânta­ţi. Să-l pri­vim însă cu aten­ţie. Rar vom ve­dea un co­pil ca­re să stea co­rect: spa­te­le îi es­te ar­cu­it, un umăr mai sus de­cât ce­lă­lalt, ca­pul aple­cat

într-o par­te, de par­că tot cor­pul ar par­ti­ci­pa la ce­ea ce fa­ce. Așa i se pa­re co­pi­lu­lui că îi es­te mai co­mod. E su­fi­ci­ent să stea într-o ase­me­nea po­zi­ţie câte­va zi­le și ea va de­ve­ni o obișnu­in­ţă, ca pes­te doar câte­va luni să se tran­sfor­me într-o „pro­ble­mă“, de­for­ma­rea co­loa­nei ver­te­bra­le. Asta întru­cât coas­te­le, li­ga­men­te­le și mușchii lui încă nu și-au de­fi­ni­ti­vat dez­vol­ta­rea și so­li­ci­tă­ri­le la ca­re es­te su­pu­să co­loa­na ver­te­bra­lă pot con­du­ce la re­a­le de­for­mări ale ver­te­bre­lor. Chiar da­că nu se ajun­ge la sco­li­o­ză, po­zi­ţia de­fec­tu­oa­să a cor­pu­lui obo­sește co­pi­lul, atât fi­zic, cât și men­tal.

sunt afec­ta­ţi de sco­li­o­ză. În Ro­mânia, apro­xi­ma­tiv 60.000 de co­pii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.