Co­pi­lul tău ce mă­nâncă azi?

Ţii cont de ce­ea ce tre­bu­ie să con­ţi­nă me­ni­ul lui ca să-i ofe­re ener­gie, vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le pen­tru a se dez­vol­ta ar­mo­ni­os sau îi dai să mă­nânce tot ce-i pof­tește ini­ma?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Fi­ind încă în crește­re, co­pi­lul tău are ne­voie de o ali­men­ta­ţie cât mai com­ple­xă, ca­re să-i asi­gu­re or­ga­nis­mu­lui toa­te sub­stan­ţe­le nu­tri­ti­ve de ca­re are ne­voie. Așa­dar, întoc­mește-i me­ni­ul cu ma­re aten­ţie, în el tre­bu­ie să se re­gă­se­as­că toa­te gru­pe­le ali­men­ta­re: lap­te și pro­du­se lac­ta­te, car­ne sla­bă și pește, ce­re­a­le in­te­gra­le, orez, pâi­ne in­te­gra­lă, le­gu­me și fruc­te, dul­ci­uri, dar fă­ră za­hăr în ex­ces, și, de pre­fe­rat, fă­cu­te în ca­să.

Mai bi­ne NU

Nu-i fa­ce co­pi­lu­lui toa­te pof­te­le, mai ales da­că es­te de­ja gră­suţ. Poa­te ţi se pa­re dră­gă­laș un pic dur­du­liu și nici nu-ţi faci gri­ji, pe mo­tiv că e „în crește­re“, dar stu­di­i­le ara­tă că e mai bi­ne să te bu­curi da­că es­te un pic prea slab, de­cât su­pra­pon­de­ral. Ali­men­te­le de mai jos pot fi la înde­mână și gus­toa­se, dar tre­bu­ie să le înlo­cu­i­ești cu va­rian­te să­nă­toa­se. Nu ui­ta, gus­tul se edu­că! ✹ Me­ze­luri (pa­ri­zer, brânză to­pi­tă, cren­vu­rști). Un send­viș cu car­ne de pui sau de cur­can, pe lângă fap­tul că e poa­te chiar mai gus­tos, e și hră­ni­tor. Când se întâmplă to­tuși să-i ser­vești un pic de me­zel, ai gri­jă ca în zi­ua res­pec­ti­vă, ca „an­ti­dot“, să mă­nânce le­gu­me și fruc­te din plin.

✹ Fast-food. Shaor­ma, ham­bur­ger, car­to­fi pră­ji­ţi, piz­za are voie cel mult o da­tă pe săp­tă­mână.

✹ Dul­ci­uri con­cen­tra­te. Înlo­cu­i­ește-le cu fruc­te.

✹ Gus­tări com­plet ne­să­nă­toa­se. Snac­ksu­ri­le îndră­gi­te de co­pii sunt foar­te bo­ga­te în gră­si­mi, adi­ti­vi, con­ser­van­ţi, aro­me ar­ti­fi­cia­le. Ofe­ră-i cât mai des, pe post de gus­ta­re, fruc­te, ce­re­a­le in­te­gra­le, lac­ta­te.

Mi­cul de­jun, obli­ga­to­riu

E cea mai im­por­tan­tă ma­să din zi, cea ca­re îi asi­gu­ră co­pi­lu­lui o trei­me din ener­gia și nu­tri­en­ţii de ca­re are ne­voie în zi­ua res­pec­ti­vă. Ne­nu­mă­ra­te stu­dii au ară­tat că aten­ţia și par­ti­ci­pa­rea la lec­ţii a ele­vi­lor ca­re n-au luat mi­cul de­jun la­să mult de do­rit.

Pa­che­ţe­lul pen­tru școa­lă

Ar tre­bui să cu­prin­dă un send­viș – pâi­ne cu unt și brânză, ou fi­ert, șni­ţel de pui, frip­tu­ră re­ce de pui sau vi­tă, fe­lii de ar­dei. Și, nea­pă­rat, un fruct de se­zon, nuci, se­min­ţe, bis­cu­i­ţi cu ce­re­a­le.

ca­lo­ric Ne­ce­sa­rul de 6-11 ani al unui co­pil ca­lo­rii pe es­te de 1.500 în ca­re fa­ce zi, iar în ca­zul crește la sport aces­ta 1.800. Dul­ci­u­ri­le, me­ze­lu­ri­le și ali­men­te­le se­mi­pre­pa­ra­te sunt prin­tre ce­le mai pe­ri­cu­loa­se pen­tru co­pii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.