Scu­ti­re de sport? Nici vor­bă!

Aproa­pe ju­mă­ta­te din­tre ele­vii din Ro­mânia au scu­ti­re de la ore­le de sport. De ce­le mai mul­te ori, scu­ti­ri­le sunt ne­jus­ti­fi­ca­te din punct de ve­de­re me­di­cal. Le jus­ti­fi­că doar pă­re­rea pă­rin­ţi­lor că așa e mai bi­ne, mai co­mod. Pen­tru ci­ne? Pen­tru co­pil în ni

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Se tot spu­ne că spor­tul es­te be­ne­fic să­nă­tă­ţii, așa­dar o știm cu to­ţii, pu­ţini îi acor­dă însă aten­ţia cu­veni­tă. In­clu­siv acei pă­rin­ţi ca­re nu doar că nu-și încu­ra­je­a­ză odo­rul să fa­că mișca­re, ba chiar îl aju­tă să „fu­gă“de ea, pro­cu­rând cum­va o scu­ti­re me­di­ca­lă pen­tru ore­le de edu­ca­ţie fi­zi­că și sport. N-o fa­ce și tu, dim­po­tri­vă, încu­ra­je­a­ză-ţi co­pi­lul să fa­că mișca­re. Be­ne­fi­ci­i­le sunt mul­ti­ple.

DE NERATAT

Înva­ţă-ţi co­pi­lul de mic să fie ac­tiv, joa­că-te cu el, scoa­te-l

afa­ră cu tri­ci­cle­ta sau bi­ci­cle­ta, fa­ce­ţi gim­nas­ti­că împreu­nă. Apoi, pe lângă încu­ra­ja­rea de a mer­ge la ore­le de edu­ca­ţie fi­zi­că de la școa­lă, bi­ne ar fi să-l obișnu­i­ești să prac­ti­ce o ac­ti­vi­ta­te spor­ti­vă în tim­pul li­ber. De dra­gul mișcă­rii, nu nea­pă­rat al per­for­man­ţei, deși poa­te fi și toc­mai șan­sa de a-și des­co­peri ta­len­tul. Câte­va din avan­ta­je­le ne ne­con­tes­tat ale prac­ti­că­rii spor­tu­lui: corp dez­vol­tat ar­mo­ni­os, dar și de­zin­vol­tu­ră, cu­raj și încre­de­re în pro­pri­i­le for­ţe, pe­tre­ce­rea în mod plă­cut și să­nă­tos a tim­pu­lui li­ber.

ALE­GE­RE PERSONALIZATĂ

Așa­dar, ce tip de sport îl încu­ra­je­zi să fa­că? Sim­plu: ce-i pla­ce şi i se po­tri­veş­te. Nu-l îndem­na să fa­că un sport sau altul doar pe con­si­de­ren­tul că pe ace­la îl prac­ti­că vă­rul, ne­po­tul sau pri­chin­de­lul ve­ci­ni­lor. Foar­te im­por­tant es­te să ţii se­a­ma de per­so­na­li­ta­tea și de do­rin­ţe­le lui. Spor­tu­ri­le de echi­pă sunt po­tri­vi­te co­pi­i­lor ex­tro­ver­ti­ţi, coo­pe­ran­ţi. În

ca­drul aces­to­ra la vic­to­rie se ajun­ge prin efor­tu­ri­le co­mu­ne ale tu­tu­ror co­e­chi­pi­e­ri­lor. Prac­ti­când o ase­me­nea for­mă de sport (bas­chet, vo­lei), co­pi­lul își va con­so­li­da abi­li­tă­ţi­le de co­mu­ni­ca­re, ce­ea ce-i va fi de un re­al fo­los în anii ce vor ur­ma.

Spor­tu­ri­le in­di­vi­dua­le sunt po­tri­vi­te pen­tru co­pi­ii mai egoiști, or­go­li­oși, ne­fi­ind dis­puși, drept ur­ma­re, să împar­tă vic­to­ria cu alţi par­ti­ci­pan­ţi la joc. Mai po­tri­vi­te sunt pen­tru ei gim­nas­ti­ca, te­ni­sul, îno­tul, aler­ga­rea, ci­clis­mul. Prac­ti­ca­rea unu­ia din aces­te spor­turi îi va întări voin­ţa, do­rin­ţa de a fi mai bun, de a im­pre­si­o­na, in­clu­siv per­se­ve­ren­ţa în atin­ge­rea sco­pu­lui pro­pus, fă­cându-l să înţe­le­a­gă că doar prin efort sus­ţi­nut se pot do­bândi re­zul­ta­te­le do­ri­te, și în pre­zent, și în vi­i­tor. Re­tras sau zvă­păiat? Acor­dă im­por­tan­ţă, când îţi încu­ra­je­zi co­pi­lul să prac­ti­ce o for­mă de sport sau alta, tem­pe­ra­men­tu­lui lui.

→ Pe un co­pil hi­pe­rac­tiv l-ar pu­tea aju­ta să-și mai con­su­me din ener­gie și să se de­ba­ra­se­ze de agre­si­vi­ta­te ar­te­le mar­ţia­le. Lup­te­le cu re­gu­li stric­te și ati­tu­di­nea res­pec­tu­oa­să fa­ţă de ad­ver­sar aju­tă ori­ce co­pil să se ţi­nă de­par­te și, pe vi­i­tor, să re­nun­ţe în mod de­li­be­rat la par­ti­ci­pa­rea la dis­trac­ţi­i­le bru­ta­le, fă­ră re­gu­li, ale „stră­zii“.

→ Co­pi­ii ti­mi­zi, li­niști­ţi și re­zer­va­ţi n-ar tre­bui însă înscriși în jo­cu­ri­le de echi­pă, pre­cum ho­chei­ul, de exem­plu, cu re­gu­li ri­gi­de de joc. Nici ar­te­le mar­ţia­le, ca­re ne­ce­si­tă o oa­re­ca­re „rău­ta­te spor­ti­vă“, sau for­me­le de sport cu par­ti­cu­la­ri­tă­ţi dis­tinc­te ale suc­ce­su­lui in­di­vi­dual nu sunt po­tri­vi­te pen­tru ei. Mai in­di­ca­te pen­tru co­pi­ii li­niști­ţi și foar­te sen­si­bi­li sunt ac­ti­vi­tă­ţi­le in­di­vi­dua­le. Pe pri­mul loc se si­tue­a­ză gim­nas­ti­ca, dan­sul sau îno­tul, o for­mă ex­ce­len­tă de a fa­ce mișca­re, pu­ţini fi­ind co­pi­ii că­ro­ra să nu le pla­că „bă­lă­ce­a­la“. → Ba­zi­nul de înot es­te un te­ren pro­pi­ce și co­pi­i­lor cu pro­ble­me, cu re­ac­ţii im­pre­vi­zi­bi­le, iras­ci­bi­li, hi­pe­rac­ti­vi, ne­plă­ceri pro­vo­ca­te de tul­bu­rări neu­ro­lo­gi­ce. Apa li­niștește și, în ace­lași timp, eli­be­rând co­pi­lul de sur­plu­sul de ener­gie, îi dă o sen­za­ţie de con­fort, îl des­tre­se­a­ză. O pos­tu­ră co­rec­tă și dez­vol­ta­rea ar­mo­ni­oa­să a tu­tu­ror gru­pu­ri­lor mus­cu­la­re asi­gu­ră bu­na func­ţi­o­na­re a prin­ci­pa­le­lor sis­te­me ale or­ga­nis­mu­lui.

și încre­de­rea în si­ne. Spor­tul întă­rește imu­ni­ta­tea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.