Înva­ţă-l să-și pla­ni­fi­ce tim­pul!

Co­pi­lul e de­ja mă­ri­cel, mai are un pic și mer­ge la școa­lă sau e de­ja elev și încă nu știe să-și ges­ti­o­ne­ze tim­pul. Ce ar tre­bui să faci pen­tru a-l aju­ta? Sta­bi­lește re­gu­li și ur­mă­rește res­pec­ta­rea lor.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Aînvă­ţa să-ţi pla­ni­fici zi­ua, să-ţi sta­bi­lești pri­o­ri­tă­ţi­le și să duci ac­ti­vi­tă­ţi­le la bun sfârșit stă în pu­te­rea ori­cui, chiar și a unui co­pil. Va tre­bui însă să-l aju­ţi să se de­prin­dă s-o fa­că. Împar­te-i ac­ti­vi­tă­ţi­le în câte­va ca­te­go­rii: te­me, somn, întâlni­re cu alţi co­pii, jo­curi pe cal­cu­la­tor, pri­vit la te­le­vi­zor. E im­por­tant ca el să știe că poa­te des­fășu­ra o ac­ti­vi­ta­te sau alta doar într-un anu­mit in­ter­val de timp sau du­pă ce­le­lal­te pla­ni­fi­ca­te pen­tru zi­ua res­pec­ti­vă.

Be­ne­fi­cii vi­i­toa­re

Pre­ci­ze­a­ză di­nain­te cât timp îi es­te ne­ce­sar pen­tru fi­e­ca­re ac­ti­vi­ta­te în par­te. De exem­plu, joc pe cal­cu­la­tor – câte o ju­mă­ta­te de oră pe săp­tă­mână, vi­zi­o­na­re de fil­me – do­uă ore pe săp­tă­mână, joa­că – 40 de mi­nu­te pe zi, cu con­di­ţia să fi ter­mi­nat de fă­cut te­me­le. Ca­pa­ci­ta­tea de a ac­ţi­o­na du­pă re­gu­li îi va fi foar­te uti­lă la școa­lă: se va obișnui ușor să res­pec­te un anu­mit pro­gram al zi­lei, să înve­ţe să-și fa­că lec­ţi­i­le, să lu­cre­ze în echi­pă, să-și pre­gă­te­as­că în fi­e­ca­re zi ghi­oz­da­nul.

Să fa­cem te­me­le!

Când își fa­ce te­me­le, res­pec­ta­ţi me­reu una și ace­e­ași re­gu­lă: întâi ce­le ce i-au fost pre­da­te în zi­ua res­pec­ti­vă, chiar da­că ur­mă­toa­rea oră n-o va avea chiar a do­ua zi. În fe­lul aces­ta nu va ui­ta de ele, în al doi­lea rând, re­pe­ta­rea cu­noștin­ţe­lor do­bândi­te re­cent es­te mult mai efi­ci­en­tă. Obișnu­i­ește-ţi co­pi­lul să nu se aba­tă de la ce­ea ce are de fă­cut. Înce­ar­că să te pă­că­le­as­că? Ba îi e se­te, ba vrea să me­ar­gă la baie, ba să cau­te ce­va în ghi­oz­dan? Fii fer­mă: până nu ter­mi­nă te­me­le, nu se scoa­lă de la ma­să.

Fas­ci­na­ţia cal­cu­la­to­ru­lui

Nu-i in­ter­zi­ce co­pi­lu­lui ac­ce­sul la cal­cu­la­tor, da­că aces­ta îl atra­ge, însă ia mă­suri ca să nu ajun­gă să fie de­pen­dent de uni­ver­sul vir­tual. Sta­bi­lește de la bun înce­put cât timp poa­te sta „la bu­toa­ne“, în func­ţie de vârstă, înce­pând de la o ju­mă­ta­te de oră pe zi, mă­rind apoi trep­tat du­ra­ta, și res­pec­ta­ţi cu stric­te­ţe re­gu­la.

și mun­că, și dis­trac­ţie, și odih­nă. Pro­gra­mul tre­bu­ie să in­clu­dă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.